วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“บิ๊กแดง” มอบสารปีใหม่ ถึงทหารบกไทย ทั่วประเทศ

18 ธ.ค. 2019
469

 

ขอบคุณกำลังพล ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ร่วมมือผนึกกำลังปฏิบัติหน้าที่ ทำให้กองทัพบก ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรี ในการเป็นสถาบันหลัก ด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
…. ยก 2562 เป็น ปี แห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ขอบคุณ “ทหารอาชีพ “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”…ชี้ ปี2563 จะเป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทหาร ของกำลังพลในทุกระดับ แนะ เรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวทัน เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สารอวยพรปีใหม่ 2563 ของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่า ในปีพุทธศักราช 2562 นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

ซึ่งกองทัพบกและประชาชนทุกภาคส่วนได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวปฏิบัติหน้าที่ ตลอดห้วงพระราชพิธีอย่างสุดความสามารถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันเป็นความปลื้มปิติสุขของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ

นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมากองทัพบกได้ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการพิทักษ์ปกป้องอธิปไตยของชาติและความสงบสุขของประชาชน ทั้งภารกิจด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ การสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

ซึ่งภารกิจทุกด้านบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ความเสียสละ และความร่วมมือผนึกกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนทหารทุกท่าน ทำให้กองทัพบกดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรี ในการเป็นสถาบันหลักที่เป็นรากฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

ผมขอขอบคุณทุกท่านด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ตามแนวทางของทหารอาชีพ “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ตลอดมา

สำหรับในปีพุทธศักราช 2563 กองทัพบกกำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับให้สามารถ ปฏิบัติภารกิจได้อย่างรอบด้าน และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทัพบกในทุกมิติ

ตลอดจนสามารถรองรับภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนและผสมผสานมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ซึ่งความสำเร็จของทุกภารกิจจะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนทหารทุกท่าน ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพบก ที่จะต้องตั้งอยู่บนความมีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสียสละ อดทน พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวทัน เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลและครอบครัว ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ทหาร

รวมทั้งเสริมสร้างกำลังพลให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เป็นที่พึ่งของประชาชนและร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความผาสุกร่มเย็นของพี่น้องประชาชน

ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญของกองทัพในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

error: Content is protected !!