วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

อเมริกา โมเดล

 

“เสืออากาศ 24/7” มองระบบทหารสมัครใจ-ทหารรับจ้าง ของสหรัฐอเมริกา ทำไม จึงมีคนสมัครใจเพียบ เพิ่อปกป้องมาตุภูมิ เผน สหรัฐฯ ส่งทหารรับจ้าง ไปรบนอกประเทศ
ชี้ทหารอาชีพอเมริกัน ได้รับการดูแลให้เป็นทหารอาชีพที่มั่นคง รายได้ดี-สวัสดิการดีเยี่ยม

สหรัฐฯ…..“ทหารอาสาสมัคร-ทหารรับจ้าง”

ชนชาติอเมริกัน คือ ชนชาติไม่นิยมกระทำตามจารีตประเพณียุโรปดั้งเดิม จึงได้แสวงหาความเป็นอิสระที่ไม่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม/วิถีชีวิตดั้งเดิม

โดยอพยพหนีไปตั้งรกรากใหม่ในทวีปอเมริกา
_กลไกกฎกติกา ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นของแต่ละรัฐ ปกป้องดินแดนด้วยโครงสร้าง Home Land Security

_ทหารอาชีพอเมริกัน มีหน้าที่ออกรบล่าอำนาจนอกประเทศในลักษณะต้องการจัดระเบียบโลก
_ทหารกองประจำการอเมริกันสำหรับทำการรบนอกประเทศจึงเป็น”ทหารสมัครใจ”และ/หรือเป็น”ทหารรับจ้าง”ที่พร้อมไปทำการรบนอกประเทศตลอดเวลาเพื่อสร้างและดำรงความเป็นมหาอำนาจ

ชาวอเมริกันผู้ยินดีทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินอเมริกา จะไม่ยินดีเป็นทหารอาสาออกไปรบนอกประเทศเด็ดขาด

ทหารอาสาสมัคร/ทหารรับจ้างเท่านั้นที่ยินดีออกไปรบนอกประเทศ เหตุผลนี้ สหรัฐ จึงมีทหารกองประจำการเป็นอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่)

ทหารอาชีพอเมริกันยินดีที่เป็นทหารหาญที่พร้อมทำการรบเพื่อรับใช้ประเทศชาติทั้งในบริบทของการทำการรบเพื่อป้องกันประเทศกับการทำการรบนอกประเทศเพื่อสร้างความเป็นมหาอำนาจ

ทั้งนี้ ทหารอาชีพอเมริกันจึงได้รับการดูแลให้เป็นทหารอาชีพที่มั่นคง รายได้ดี-สวัสดิการดีเยี่ยม

_คนอเมริกันนิยมการใช้อาวุธในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นเสรีที่ใครๆถือปืนก็ได้ รัฐธรรมนูญสหรัฐฯได้เขียนไว้เช่นนั้น

กิจการค้าอาวุธของสหรัฐฯจึงเฟื่องฟู ทว่าคนอเมริกันทุกคนก็หาได้มีโอกาสเข้าฝึกในหน่วยทหารสร้างความชำนาญในการใช้อาวุธ/มีทักษะในการปกป้องความปลอดภัยเป็นพื้นฐานแก่ตนเองไม่

เนื่องจากสหรัฐไม่มีระบบทหารกองประจำการเต็มรูปแบบ ต่างกับอิสราเอล ญี่ปุ่น ยุโรปหลายๆ ประเทศที่ต้องการสร้างวินัยให้กับชนชาติของตนเองบนการสร้างทักษะการป้องกันตนเองกับป้องกันชุมชนสังคมรวมถึงป้องกัน/ปกป้องบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่ง

สหรัฐฯเป็นประเทศชายแดนที่เป็นลักษณะอาณาเขตปิดจึงมีวิธีการป้องกันประเทศภายใต้การสร้างกำลังรบในประเทศเป็นแบบฉบับของตนเอง

หลายๆประเทศเช่นประเทศไทยที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีสภาพภัยคุกคามที่แตกต่างกับสหรัฐจึงจำเป็นต้องมีระบบป้องกันประเทศภายใต้การสร้างคนในชาติที่แตกต่างจากสหรัฐ

กล่าวคือต้องสร้างคนในชาติทุกคนให้เป็นทหารกองประจำการให้เป็นภูมิคุ้มกันหลักของประเทศแบบเบ็ดเสร็จ

หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างกองทัพ. มันเป็นเช่นนี้

error: Content is protected !!