วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

เข้มข้น!! Tactical Combat Motorcycle Special Team ( MCTS-T ) ทหารพราน จู่โจม ชุดปฎิบัติการพิเศษ 2213

10 ธ.ค. 2019
464

 

ทหารพราน ชุดปฎิบัติการพิเศษ 2213
กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ 2213
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
รับผิดชอบปฎิบัติภาระกิจหน้าที่ระหว่าง รอยต่อจังหวัดปัตตานี- จังหวัดยะลา นำโดย ผู้การพีท พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22

นำชุดปฎิบัติการพิเศษจักรยานยนต์ทางยุทธวิธีตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกครั้ง ที่ออกปฏิบัต้การ แต่ละคน จะมีเป้สนามสะพายหลังของทหารพราน
ทุกคนมีสิ่งอุปกรณ์ในการดำรงชีพในป่าเพื่อปฎิบัติภารกิจทางยุทธวิธี” จรยุทธ์ “ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม

ลงพื้นที่ชุมชนดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบาย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 /ผอ.รมน.ภาค4

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
รอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีและ ยะลา มุ่งเน้นตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา เพื่อลดการใช้ความรุนแรง สนับสนุนแนวทางสันติวิธี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ ตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 – 2562 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ” โดยเน้นความสำคัญ 4 ประเด็น
​​
1รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือเป็นวาระแห่งชาติ
​​2.กรอบทิศทางของนโยบาย ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
​​3.กอ.รมน. และ ศอ.บต. ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมีการบูรณาการ และบรรลุผลทางปฏิบัติ
​​4.ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ทั้งการจัดทำแผนงานโครงการ และแผนงบประมาณเชื่อมโยงภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์

ชมเต็มๆ ในรายการ คืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้ เวลา 18.00 น.ททบ.5

error: Content is protected !!