วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

มิติทัพฟ้า

ผบ.ทอ.ภาคพื้นอินโดแปซิฟิคถก ปฏิบัติการแบบพหุภาคี Air (Sea Land) Domain Cyber Domain และ Space Domain…”บิ๊กนัต” เสนอไอเดีย”การปฏิบัติการร่วม”ขยายการฝึกร่วม เผย ทอ.ไทย เตรียมคิด TDL Link: ของทอ.เอง เพื่อ Link กับเครื่องบินรบและLink อื่นๆได้ เสนอ ปฏิบัติการร่วม แก้ปัญหาชายแดนใต้ ด้าน เทคโนโลยี-เครื่องมืออุปกรณ์:ยุทโธปกรณ์-Embedded Software จากที่ ต่างคนต่างทำ

ในการประชุม PACIFICAir Chiefs Symposium 2019 ที่ Hawaii ที่ผ่านมา

18 ผบ.ทอ จากกลุ่มประเทศอินโด-แปซิฟิก( Indo-Pacific Air Forces)ได้ระดมกำลังปัญญาพิจารณาประเด็นความมั่นคงในย่านอินโด-แปซิฟิก. อันเป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ โดยร่วมประชุมหารืออย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา2วัน

โดยมีกองทัพอากาศสหรัฐฯUSAirForce และกองทัพอากาศสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก (PACAF)ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

โดยมีประเด็นหารือ คือ
– Domain Awareness
-Multi-Domain Operations
-Interoperability
-HADR

Domain สำคัญยังคงเป็นเรื่องราวของ Air (Sea Land) Domain Cyber Domain และ Space Domain ดังเช่นเดิม

นัยสำคัญก็คือว่า ทั่วโลกต่างก็มีแนวคิดในเรื่องราวของ Domain Awareness ที่ตรงกัน

นั่นแสดงถึงว่ากองทัพอากาศไทยได้เดินมาถูกทาง เพียงแต่ว่าเราต้องสร้างต้นทุนของเราเองขึ้นมา ให้มีมากพอ-ไม่สมควรและไม่จำเป็นต้องอิงติดหรือต้องพึ่งพาชนชาติอื่นมากนัก

การปฏิบัติการแบบพหุภาคี/Multi-Domain Operations ระหว่าง Air (Sea Land) Domain – Cyber Domain – Space Domain กลายเป็นเรื่องราวสำคัญของกำลังทหารแห่งยุคอนาคต

ในการนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมๆกับการให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงถือเป็นเรื่องสำคัญ

บรรดาเครื่องตรวจจับ/Sensor -การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร -ความเป็นผู้นำ -การสร้างวัฒนธรรมในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของMulti-Domain Operations

ความสามารถทางด้านการปฏิบัติการร่วม/Interoperability กำเนิดได้ด้วยปัจจัยสำคัญ

-นโยบาย(เจตนารมณ์ของผู้มีอำนาจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติ: ความมั่นคง-ความปลอดภัย)
_กลไกขั้นตอน การปฎิบัติ(กฎหมาย-ข้อตกลง-กระบวนการ-วิธีการ..)
_เครื่องมืออุปกรณ์/ยุทโธปกรณ์ อันหมายถึงบรรดาเทคโนโลยีทันสมัยทั้งหลาย(เทคโนโลยี: Platform-Equipment- System-Application-Software(Embedded-IT)
_การฝึกปฏิบัติในระดับต่างๆทั้งในระดับทวิภาคี/Bilateral กับระดับพหุภาคี/Multi Lateral ทั้งที่เป็นรูปแบบภายใน/Domestic กับและ/หรือ รูปแบบ_ภายนอก/International

ในการนี้ กองทัพอากาศไทยได้นำเสนอบทเรียนเกี่ยวกับ Interoperability

ทั้งนี้ ประเทศไทย เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม

ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มีประเทศมากมายล้อมรอบ

ประเทศไทย มีตำนานแห่งยุคสมัย คือ
1 เป็นประเทศเกษตรกรรมมาดั้งเดิม
2 มิได้เป็นประเทศอุตสาหกรรมตามสภาพโลกาภิวัตน์
3 มิได้เป็นประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศตามสภาพโลกาภิวัตน์

การเป็นประเทศเกษตรกรรมมาดั้งเดิม ทำให้ประเทศอยู่รอดได้ นานเท่านาน แม้ว่าปัญหาจะรุมเร้าสักเพียงใดก็ตาม

ตามข้อ 2-3 มันทำให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาและมีปัญหาภายในมากมายอย่างที่มิควรจะเป็น(ปัญหาภัยพิบัติซ้ำซากอันเนื่องมาจากธรรมชาติถูกทำลาย/บุกรุกป่า/เกษตรกรรมแปลงใหญ่/ผลผลิตราคาถูก -ปัญหาความยากจนตามมา :98%ของประชาชนเป็นคนยากจน;1%เป็นคนร่ำรวยและมีอำนาจที่ต้องการสร้างความร่ำรวยภายใต้การมีอำนาจมากขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด -ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมในเชิงอำนาจและปัญญาตามมา -ปัญหาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของประชาชนภายใต้การชักจูงด้วยอำนาจ(เงิน)

-ปัญหาการก่อความไม่สงบ(ก่อการร้าย)ใน3จชต.อันเนื่องมาจากหาได้มีใครคนใดใส่ใจในปัญหานี้อย่างจริงจังภายใต้การใช้ปัญญาเข้าแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดไม่

ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมภายใน/Domestic Interoperability เพื่อแก้ปัญหา (ที่ยังเป็นปัญหา) :

ก การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3(4) จชต ภายใต้ความรับผิดชอบของ กองทัพบก-กองทัพเรือ-กองทัพอากาศ-ตำรวจ-กอ.รมน.-พลเรือน ที่ความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability ของทั้ง6 ส่วนเสมือนเป็นความล้มเหลว

“ต่างคนต่างทำ”
-นโยบายต่างกัน/ผลประโยชน์ต่างกัน
-กลไกวิธีปฎิบัติต่างกัน
-เทคโนโลยีต่างกัน/เครื่องมืออุปกรณ์:ยุทโธปกรณ์ ซอฟต์แวร์(Embedded Software)ต่างกัน…

การสื่อสารระหว่างกันจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจึงไม่มีเกิดขึ้น…ฝ่ายตรงข้ามมีความเสรีในการปฏิบัติ ขณะที่ฝ่ายเรามีแต่ความยุ่งเหยิง….

(ปัญหาการก่อความไม่สงบใน3(4)จชต.ทั้งระบบแท้จริงแล้วเกิดขึ้นมาอันเนื่องมาจากความบกพร่องในปัญหาสืบเนื่องยาวนานมาจากข้อ2-3

กล่าวคือการตกยุคอุตสาหกรรมกับการตกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศดังที่กล่าวมาข้างต้น)

การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน3(4)จชต.(สถานการณ์ซับซ้อน)ให้สำเร็จลุล่วงโดยฝ่ายความมั่นคงนั้น จำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability ที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งเพียงประการเดียวเท่านั้น ซึ่งความสามารถในการปฏิบัติการร่วมนี้เกิดมีขึ้นมาได้ก็ด้วยการเติมเต็มทางด้านอุตสาหกรรมกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในข้อ2-3ของฝ่ายความมั่นคงเป็นการชดเชยด้วยเช่นกัน)

ข การแก้ปัญหา IUU /illegal fishing ภายใต้ความรับผิดชอบ/ดำเนินการของกองทัพเรือ-พลเรือน-(กองทัพอากาศ:ผู้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือตรวจจับ/Sensor และC2 (command and Control) บางส่วนในการร่วมแก้ปัญหา) ก็มีข้อขัดข้องทางด้านความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability ไม่ต่างกันกับการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3(4) จชต

กล่าวคือ มันยังคงมีปัญหาทางด้านนโยบาย-วิธีปฏิบัติ-เครื่องมือ/อุปกรณ์=เทคโนโลยี : Equipment/Hardware-Software

การแก้ปัญหาIUU ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability ของไทยยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก เพียงแต่ว่าเราคนไทยต้องพัฒนามันขึ้นมาด้วยตนเอง การพึ่งพาชนชาติอื่นไม่มีหนทางนำสู่ความสำเร็จ

ค.การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติรุนแรงและ/หรือเกิดภัยพิบัติซ้ำซากที่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหาร(3เหล่าทัพ)

กองทัพอากาศ:ผู้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือตรวจจับ/Sensor และC2บางส่วนให้กับการแก้ปัญหา

ซึ่งก็มีข้อขัดข้องในทางด้านความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability ไม่ต่างกันกับการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3(4) จชต กับ การแก้ปัญหา IUU ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

กล่าวคือ มันยังคงมีปัญหาทางด้านนโยบาย-วิธีปฏิบัติ-เครื่องมือ/อุปกรณ์=เทคโนโลยี : Equipment/Hardware-Software)

ในการนี้ แท้จริงแล้วกองทัพอากาศในขีดความสามารถ/capabilityด้านกำลังทางอากาศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการขจัดภัยพิบัติ

โดยทำหน้าที่สำคัญนับตั้งแต่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับใช้ในภารกิจระวัง/ป้องกันไปจนถึงภารกิจบรรเทาสาธารณภัย/ฟื้นฟูสภาพแบบเบ็ดเสร็จโดยเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร มิใช่เฉพาะในห้วงเผชิญเหตุในลักษณะเข้าไปใช้ความช่วยเหลือทางภาคพื้นเข้าช่วยเหลือบรรเทาภัยสาธารณภัยหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติแล้ว

ความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability อย่างครบวงจรโดยเฉพาะในประเด็นระวังป้องกัน/ประเด็นป้องกันภายใต้การรวมพลังทุกภาคส่วนของชาตินั้นถือเป็นความสำคัญยิ่ง ยิ่งเสียกว่าประเด็นเผชิญเหตุ

ทว่ามันก็มิได้มีแนวคิดนี้เกิดขึ้นในภาคส่วนของประเทศไทย ในเมื่อวันไม่มีเกิดขึ้น มันจึงไม่เคยได้ผลสัมฤทธิ์ใดๆในการขจัดภัยพิบัติซ้ำซาก ความเสียหาย/ความทุกข์ร้อนจึงเกิดมีขึ้นเป็นประจำอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ

แม้ว่าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการระวัง/การป้องกัน/การบรรเทาสาธารณภัยต่างก็มีขีดความสามารถ/Capability’s กันอยู่มากทว่าต่างก็ไร้ความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability โดยสิ้นเชิง(ตัวใครตังมัน-ต่างคนต่างทำ)

การขจัดภัยพิบัติของประเทศไทยถึงปัจจุบันจึงได้กลายเป็นการ”ตาม”แก้ปัญหาอย่างน่าเสียดาย

ทั้งนี้ การ”ตาม”แก้ปัญหานั้นมิอาจจะสามารถขจัดภัยพิบัติซ้ำซากให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรไปจากประเทศไทยได้

บทพิสูจน์
ความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability สามารถถูกพิสูจน์ได้ดีในการฝึกนานาชนิดในหลายๆครั้ง อาทิ

การฝึกผสมขนาดใหญ่ :คอบราโกลด์ โคปไทเกอร์ พิชแบล็ก ฟอลคอลสไตร์ค เรดแฟลก ….

การฝึกผสมแบบทวิภาคี กับ กองทัพอากาศประเทศกลุ่มอาเซียน

การฝึกร่วมภายในประเทศ

การฝึกฝ่ายเดียวกันเองในส่วนของกองทัพอากาศ

การฝึกนานาประเภท

การฝึกทำการรบ/combat
A-A
A-G
A-S

การฝึกที่มิใช่การรบ
SAR
HADR
NEO

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการฝึกนานาประเภท ก็คือยังมีข้อขัดข้องนานาประการเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability ดังนี้

€ ผลประโยชน์ของแต่ละชาติ
@ดินแดนอาณาเขตที่เป็นแหล่งผลประโยชน์
@ความปลอดภัย-ความมั่นคงของชาติ-การป้องกันประเทศ-การปกป้องผลประโยชน์/Security Trust
@เทคโนโลยีที่หวงแหน
€ กลไกการปฏิบัติ
@กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ
@การแบ่งปันข้อมูล
@ระบบฉลาด/smart System
€ เทคโนโลยี
เครื่องมืออุปกรณ์/platform-Equipment
ซอฟต์แวร์
มาตรฐานเทคโนโลยี/Data Format – waveform
€ ราคา
แพงจนยากที่จะเข้าถึง
ทั้งหมดข้างต้นยังมีความแตกต่างโดยไม่มีใครสนใจกับใคร

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
_การสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน บนแหล่งดินแดนเดียวกัน/Geographical Interest
_แนวคิด/นโยบายเดียวกัน
@สร้างความปลอดภัยด้วยกัน
_กลไกเดียวกัน
@ใช้ระบบเดียวกันและ/หรือเชื่อมต่อกันได้
_การสนับสนุน/ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กันและกันโดยสร้างให้การศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ
_เครื่องมืออุปกรณ์เป็นมาตรฐานเดียวกันและ/หรือใช้ร่วมกันได้
@Platform/Equipment:Standard-Norm เดียวกัน
@System: Software-waveform ที่เป็นมาตรฐานบนยุคสมัยเดียวกัน
_การฝึกทุกชนิด/ทุกประเภทอย่างต่อเนื่องบนพัฒนาการที่เท่าเทียมกัน

ตัวอย่าง
_การทำการรบในอนาคตของประเทศใดๆ/ของกลุ่มประเทศใดๆเข้าต่อสู้ภัยคุกคามในทุกมิติด้วยการต้องมีและต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือรบหลักโดยต้องสามารถทำการรบได้ด้วยตนเอง มิต้องมีการขอกำลังเสริม/ยกกำลังจากประเทศที่3 (ข้ามน้ำข้ามทะเล)เข้ามาสนับสนุนการรบในพื้นที่การรบ(ในอาเซียน)

(การรบในอนาคตเป็นการรบด้วยปัญญาเท่านั้นในทุกโดเมน : ในAir Domain Cyber Domain-Space Domain)

ประเทศที่3 สมควรจึง/สามารถอยู่เบื้องหลังได้ในลักษณะเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีฉลาดแต่เพียงเท่านั้น นั่นก็เสมือนเป็นการสร้างความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม/Interoperability Support ระหว่างส่วนหน้ากับส่วนหลัง ประเทศที่3มิจำเป็นต้องลงมือเข้ามาทำการรบเอง

_เครื่องมือรบหลักในอนาคตคือ Smart Sensor-Smart C2/ISR-Smart Shooter ที่มันสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperabilityภายใต้การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกันอย่างเพียงพอระหว่างกันในทุกระดับโดยอาศัยเครื่องมือเชื่อมโยง/Link (Link : WAN LAN Tactical ) เพื่อก่อให้เกิดเป็นการหยั่งรู้ที่ยอดเยี่ยมและนำสู่กระบวนการOODA ที่ฉลาด: แม่นยำถูกต้อง-รวดเร็ว-ครบถ้วน

TDL:Link -xx (น่าจะต้องถูกกำหนดให้เป็นตัวอย่าง)โดยมันต้องสามารถ(จำเป็นต้อง)ถูกสร้างขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษสำหรับอาเซียนเป็นการเฉพาะโดยที่มันทำหน้าที่เชื่อมต่อเข้ากับ Link-16 ของสหรัฐ กับเชื่อมต่อเข้ากับ Link อื่นๆ ที่พึงมีในอนาคต (Link-T/TH) ได้ภายใต้การควบคุมอย่างเป็นระบบ

การริเริ่ม
_ความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability ในส่วนของการรบ
ความสำเร็จเกิดได้ในประเทศเดียวกัน
ทว่ายากที่จะสำเร็จได้ในการใช้สำหรับทำการรบ

_ความสามารถในการปฏิบัติการร่วม/Interoperability ในส่วนของการปฏิบัติการที่ไม่ใช่การรบ:HADR

ความสำเร็จเกิดได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ง่ายที่จะสำเร็จได้ในการใช้สำหรับการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย

error: Content is protected !!