วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

นำพาบ้านเมือง!

04 ธ.ค. 2019
247

 

“บิ๊กตู่” เตือนสติ นักศึกษา “วปอ.62”
ทำเพื่อ เสถียรภาพของประเทศ -ความมั่นคงแห่งชาติ ยึดมั่นสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“นายกฯบิ๊กตู่” เปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 จำนวน 263 นาย ที่มี พลตรี ทวีพูล ริมสาคร เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานรุ่น

โดยมี พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ บิ๊กกบ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญาศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด บิ๊กแขก พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ต้อนรับ

ที่ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ ได้แสดงปาฐกถา “บทบาทของภาครัฐ เอกชนและการเมือง ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” ตอนหนึ่งว่า ในวันนี้เป็นถือเป็นการพบปะกันเป็นครั้งแรกในพิธีการเปิดการศึกษา

ซึ่งความสำคัญที่มีผลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคง เพราะทั้งหมดคือ ความมีเสถียรภาพของประเทศ วิทยาลัย วปอ.เป็นสถาบันทางการศึกษามั่นคงสูงสุดของประเทศ สร้างการช่วยกันระดมความคิด และเป้าหมายที่แตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน

โดย หวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำพาบ้านเมืองไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ การสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ต้องยึดการสร้าง 3 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มีความสำคัญสูงสุด ไปเป็นแกนหลักของประเทศ นำการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

คิดว่าทุกประเทศให้ความสำคัญกับคำว่าชาติ ที่ประกอบด้วย ประชาชน แผ่นดิน ผืนน้ำ อากาศทั้งหมด มีวัฒนธรรมประเพณี ที่ใกล้เคียงกันมีความเป็นอยู่ที่ยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

error: Content is protected !!