วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

เสียงปฏิญาณตน ของ “คนรุ่นใหม่” จะดังกึกก้อง

03 ธ.ค. 2019
263

นศ.ร.ด. กว่าพันคน สวนสนาม
ยึดอุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
พร้อม ร้องเพลง “สดุดีจอมราชา”
“บิ๊กแดง” มาเอง พบ หลานๆ ร.ด.

“บิ๊กแดง” จัดใหญ่ ให้นักศึกษาวิขาทหาร กว่าพันคน สวนสนาม-ปฏิญาณตน ยึดถืออุดมการณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ชี้ 8 ธันวาคม เป็น “วันนักศึกษาวิชาทหาร” ระลึกวีรกรรม”ยุวชนทหาร” ต่อต้านทหารญี่ปุ่น ยกพลขึ้นบกที่ชุมพร

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีกระทําสัตย์ ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) ส่วนกลาง ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ 4 ธ.ค.2562

พลเอก อภิรัชต์ จะตรวจพลสวนสนาม โดยรถยนต์

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจะกล่าวรายงาน และนํากล่าวคําปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร

จากนั้น เป็นการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

ระดับ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงเข้าร่วมพิธี จํานวนทั้งสิ้น 1,134 คน

โดยจัดเป็น 4 กรม 8กองพัน ประกอบด้วยกองพันเดินสวนสนาม 6 กองพัน และกองพันวิ่งสวนสนาม 2 กองพัน

เมื่อสวน สนามเสร็จ หน่วยสวนสนามและผู้ร่วมพิธีจะร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” เป็นอันจบพิธีการ

พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารอันมีเกียรตินี้ เพื่อให้นักศึกษา- วิชาทหารได้กระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูง และประชาชนทั้งหลายว่าจะยึดถืออุดมการณ์และดํารงไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตลอดจน เป็นสถาบันตัวอย่างในการสร้างวินัยให้แก่คนในชาติ พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตย และร่วมพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง

อีกทั้งยังมุ่งหมายให้นักศึกษาวิชาทหาร ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงพลังของนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกําลังสํารองของชาติ ให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาของผู้บังคับบัญชาและ ประชาชนทั่วไป เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ริเริ่มประกอบพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนกลางครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2509 ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

โดยมี จอมพล ถนอม กิตติขจร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี และได้ประกอบพิธี เป็นประจําทุกปี

โดยมอบให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับผิดชอบการจัดพิธีสวนสนามฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาวิชาทหารต่าง ๆ

ซึ่งแต่เดิมเคยจัดประมาณ เดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่เมื่อปี 2542 กองทัพบก ได้อนุมัติให้วันที่ 8 ธันวาคม เป็น “วันนักศึกษาวิชาทหาร” เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร ที่ร่วมต่อต้านทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร

ดังนั้น หน่วยบัญชาการรักษา ดินแดน จึงได้กําหนดให้เป็นวันประกอบพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ

สําหรับในส่วนภูมิภาคได้มอบให้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประกอบพิธีนี้พร้อมกันกับส่วนกลาง จึงถือได้ว่าพิธีกระทําสัตย์ ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารนั้น เป็นพิธีสําคัญและเป็นเกียรติแก่นักศึกษาวิชาทหารทุกคน

error: Content is protected !!