วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“เงินนอกงบประมาณ” คืออะไร เอามาจากไหน ทหารใช้ทำอะไร?

“เสืออากาศ24/7” เขียนบทความรัวๆ หลังฟัง การซักถาม ในการประชุม กมธ.งบประมาณ

อธิบายชัด “เงินนอกงบประมาณ” ได้มาจากไหน-เอาไปทำอะไร ชี้ ทหาร ลงทุน ให้ประชาชน ใช้บริการ นำรายได้มาบริหาร พัฒนาหน่วย
แจง โรงพยาบาลทหาร -ปั้มน้ำมัน ร้านค้า -สนามมวย สนามกอล์ฟ สนามกีฬา หอประชุม สำหรับประชาชนใช้ด้วย เผย รพ.ทหาร เผย10% เป็นหนี้สูญ เพราะประชาชนที่ไม่มีเงินจ่าย ด้วยซ้ำ ยันทหารกับ ประชาชน ย่อมแยกกันไม่ออก เผยคำถาม ของ กมธ.งบประมาณ สะท้อนความไม่เข้าใจ การบูรณาการ ทหาร-ประชาชน เข้าด้วยกัน

นายพลกองทัพอากาศ ซึ่งร่วมฟังการซักถาม ในการประชุมกมธ.งบประมาณ เมื่อ 28 พย. ที่ผ่านมา เขียนบทความ ว่า ….

ประเทศไทยแบบบูรณาการ

_บูรณาการ”คน”

ทหารอาชีพ กับ ประชาชนทุกคน

โดยเฉพาะกับเด็กเยาวชน ผู้เข้ามาทำหน้าที่รับใช้ชาติ เป็นทหารกองประจำการ2ปี

คนในชาติจะต้องถูกสร้างหล่อหลอมขึ้นมาอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน

ในลักษณะของการบูรณาการความคิด-จิตวิญญาณ-ความรับผิดชอบในตน/ในส่วนรวม -…เข้าด้วยกัน

ให้ต่างต้องสามารถเข้าใจตรงกันบนบริบทของความความอยู่รอดของประเทศ

ปัจจุบันคือยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล ที่ทหารอาชีพกับประชาชนทุกคน ผู้ครั้งหนึ่งเคยได้เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการมาแล้วนั้น เป็นที่แน่นอนว่าต่างจะต้องอาศัยใช้ชีวิตและก้าวเดินไปด้วยกันบนโลกแห่งดิจิตอลพร้อมๆกันอย่างไม่มีทางเลือก ไม่ต่างไปจากยุคก่อนๆที่ผ่านมายาวนาน

ทหารอาชีพคือกำลังรบหลักอยู่ต่อไป

ประชาชนผู้ผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาแล้วคือกำลังรบสำรอง/คือกำลังส่วนหลังที่จะต้องทำหน้าที่เป็นทายาทสืบทอดความเป็นชนชาติต่อไป

ทหารอาชีพกับประชาชนนั้น ไม่ว่าจะเป็นยุคใดๆ จะย่อมแยกกันไม่ออก

_บูรณาการ”องค์การ”

บรรดาองค์การต่างๆที่เป็นภาคส่วนของรัฐ(ทหาร-พลเรือน) กับ เอกชน ต้องถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยอาศัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นยุคเดียวกันบนมิติเวลาเดียวกันเป็นตัวเชื่อม

มันสมอง-ทักษะของคนในชาติทั้งชาติต้องถูกสร้างมาด้วยกันให้เป็นปัญญาไทยและมันถูกใช้ประโยชน์ไปแบบควบคู่/คู่ขนานกัน

ปัจจุบันคือ ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล ที่ปกติในทางธรรมชาติแล้วจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการ(ลงทุน)วิจัยพัฒนาและใช้งานบรรดานวัตกรรมแห่งยุคสมัย
ในทางทหารเป็นอันดับแรกก่อนเสมอ(cutting-edge)

เพื่อสร้างความอยู่รอดและต่อจากนั้นหรือพร้อมๆกันมันสามารถถูกนำไปประยุกต์ใช้ในทางพลเรือนไปใช้งานในลักษณะอนุกรมและ/หรือคู่ขนานต่อไป

คลื่นวิทยุ ต้องถูกใช้ร่วมกันทั้งทางทหาร-ประชาชน/เอกชน นั่นหมายถึงต้องมีการลงทุนทำการวิจัยพัฒนาร่วมกัน

นั่นหมายถึงต้องมีแนวนโยบาย(policy)-เงินทุน(เงินนอกงบประมาณ)

สำหรับการวิจัยพัฒนาและการใช้งานคลื่นวิทยุไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การปรึกษาหารือกัน คลื่นวิทยุAM/FM นั้น

ทั้งทหารและประชาชน(ประชาชน/เอกชน)ต่างจะต้องร่วมมือกันลงทุน(ใช้เงินนอกงบประมาณ)ทำการวิจัยพัฒนาให้เกิดมีwaveform รูปแบบใหม่ๆขึ้นมา

สำหรับใช้เป็นพาหะรูปแบบใหม่ๆ ตอบสนองการสร้างสภาวะแวดล้อมทางสังคมยุคใหม่ เช่น wifiขนาดยักษ์ ดาวเทียม…สำหรับการสื่อสารยุคใหม่ค รอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่

IO ถือเป็นเครื่องมือของการรบแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่มันจะต้องถูกคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างขึ้นมาภายใต้การลงทุน(ด้วยเงิน(นอก)งบประมาณ)อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี สำหรับปกป้องชาติบ้านเมืองตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น

มันจะถูกใช้ในการเผชิญภัยคุกคามใดๆได้ทันทีในทุกกรณีหากมันเกิดมีสภาพการคุกคามใดๆต่อความมั่นคง/ต่อสังคมเกิดขึ้น

ทหาร/กองทัพถือเป็นองค์การที่ซับซ้อนทั้งมิติเชิงกว้างและเชิงลึกอันประกอบไปด้วยสายวิทยาการมากมาย หลายสายวิทยาการ (ทหารอากาศ/กองทัพอากาศประกอบด้วย41+จำพวกสายวิทยาการ)

ดังนั้น ทหารจึงมีบุคคลในแขนงสาขาต่างๆมากมาย บุคลากรทางทหารจึงมีหลากหลายสาขาในหลายๆระดับชั้นยศ

อันหมายถึงว่าองค์การทางทหารจึงมีนายทหารระดับบริหารในจำนวนมากมายด้วยซึ่งในท้ายที่สุดก็คือการมีค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่ายานพาหนะประจำตำแหน่ง)เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งก็ถือว่าเหมาะสมคุ้มค่า อันเนื่องมาจากว่าเราประเทศไทยถึงปัจจุบันยังไม่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศเป็นของเราเอง

ทหารจึงต้องมีองค์ประกอบเป็นแบบเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวซึ่งก็คือการมีสายวิทยาการทุกสายกับมีผู้บริหารระดับสูงเป็นของตัวเองดังที่กล่าวข้างต้น

แตกต่างจากต่างชาติที่ต่างชาติมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปของบริษัทเอกชนทำหน้าที่แบ่งเบาภาระในสายวิทยาการส่วนนี้ไป

กองทัพต่างชาติจึงเหลือเพียงไม่กี่สายวิทยาการในกองทัพอันหมายถึงมีผู้บริหารหลักในกองทัพในจำนวนไม่กี่คน

สายวิทยาการจำนวนไม่น้อยหรือเกือบทั้งหมดถูกจัดตั้งขึ้นอยู่ในรูปของบริษัทเอกชนจำนวนมากมายหลายร้อยหลายพันบริษัท

เมืองทั้งเมืองของต่างชาติหลายๆชาติเกือบจะเต็มไปด้วยบริษัทเอกชนผู้ทำหน้าที่เป็นสายวิทยาการให้กับกองทัพเสียด้วยซ้ำ

ดังนั้นผู้บริหารสายวิทยาการจึงอยู่ในรูปของผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเกือบทั้งสิ้น (กองทัพไทยมิได้เป็นเช่นนี้)

กองทัพต่างชาติจึงเหลือแต่เพียงสายวิทยาการด้านกำลังรบไม่กี่สายวิทยาการ/ไม่กี่เหล่าทหารเท่านั้น กองทัพต่างชาติ จึงมิอาจเปรียบเทียบกับกองทัพไทยได้

อันหมายถึงว่านายทหารต่างชาติโดยเฉพาะนายทหารระดับสูง(รับเงินตอบแทนพิเศษ)ของกองทัพต่างชาติ จึงมีจำนวนน้อย มิอาจเปรียบเทียบกับจำนวนนายทหารระดับสูงของกองทัพไทย ได้ด้วยเหตุผลข้างต้นนั่นเอง)

_บูรณาการ “ทรัพยากร”

ทรัพยากรอันหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติ/ทรัพย์สินทั้งหลายที่เป็นอารยธรรมของชนชาติอันหมายถึงทรัพย์สมบัติส่วนกลางที่เป็นของทหารและเป็นของประชาชนทุกคนนั้น จะต้องถูกบูรณาการเข้าด้วยกันทั้งระบบเพื่อความคุ้มค่าสูงสุด

ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่มียุคเกษตรกรรมกับยุคอุตสาหกรรมเป็นฐานราก

ในการนี้ การขับเคลื่อนการก้าวเดินของประเทศ จึงจำเป็นจะต้องหันมา/เปลี่ยนไปใช้ปัญญาแห่งยุคสมัยเป็นหลัก

ยุคนี้จึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะเร่งทำการพัฒนาประเทศโดยอาศัยปัญญาของเราเอง เป็นหลัก ภายใต้การหันมาประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

และใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มีมันเหลือพอไว้ สำหรับคนรุ่นหลัง อันหมายถึงว่าจะต้องใช้วิธีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ดัดแปลงให้เป็นทรัพยากรประเภทต่างๆ/ให้เป็นทรัพย์สมบัติส่วนกลางสำหรับคนไทยทุกคนเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่คนไทยทุกคน

หมายถึงว่าทรัพยากรทั้งหลายที่ได้มาการการแสวงประโยชน์มาจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นไม่ว่าจะอยู่ในครอบครองของทหารและ/หรือของประชาชน(พลเรือน-เอกชน)ก็ตาม

นับตั้งเเต่เริ่มแรกมันจะต้องถูกสร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่บูรณาการกันโดยในท้ายที่สุดแล้วก็จะสามารถนำผลผลิตมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างบูรณาการ

อาคารสถานที่/สิ่งปลูกสร้างของชาติ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของทหารหรือส่วนของประชาชน/พลเรือนจะต้องถูกใช้งานในลักษณะบูรณาการเข้าด้วยกัน

สนามกีฬา สนามกอล์ฟ สนามมวย…สนาม… อาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างในหน่วยทหารจะต้องถูกสร้างและถูกใช้งานในลักษณะบูรณาการกับภาคประชาชนได้อย่างคุ้มค่า

ทหารใช้สำหรับการออกกำลังกายสร้างความแข็งแกร่ง สร้างกีฬาทหารในระดับนานาชาติ

ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์สำหรับออกกำลังกายและ/หรือสำหรับสร้างนักกีฬาทีมท้องถิ่น/ทีมชาติ สร้างชื่อเสียงแก่ชาติบ้านเมือง

ทหารเป็นผู้ลงทุน- ทหารเก็บค่าธรรมเนียม(เป็นเงินนอกงบประมาณ)ไว้สำหรับการขยายกิจการกับการปรนนิบัติดูแลโดยมิต้องขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณของรัฐ

โรงพยาบาลทหารเช่นกัน ประชาชน/เอกชนก็สามารถเข้ามาใช้บริการในลักษณะบูรณาการกันได้เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด

ทั้งนี้ ทหารเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง/สรรหา/จ้างบุคลากรทางการแพทย์ ทหารรับเงินรายได้จากกิจการแพทย์ทหารในรูปของ “เงินนอกงบประมาณ” แล้วนำเงินดังกล่าวเข้าสู่ระบบการเงินการคลังของแผ่นดิน(กระทรวงการคลัง) โดยส่วนหนึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนากิจการแพทย์ทหารให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

เงินส่วนหนึ่ง(10%)กลายเป็นหนี้สูญเนื่องจากประชาชน ไม่มีกำลังจ่ายซึ่งทหารก็ยอมรับสภาพขาดทุน

สถานีบริการรูปแบบต่างๆเช่น สถานีบริการเชื้อเพลิง ร้านค้าสวัสดิการ …ก็สามารถใช้ประโยชน์แก่สังคมในลักษณะบูรณาการกันได้

ทหารอาชีพกับครอบครัวและประชาชนสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ทหารเป็นผู้ลงทุนและเก็บค่าธรรมเนียม/เก็บค่าบริการในรูปของเงินนอกงบประมาณแล้วนำเงินที่ได้มานั้นนำไปใช้ในการพัฒนากับปรนนิบัติดูแล

อย่างไรก็ตาม. เงินทองทั้งหมดก็ยังคงไหล วนอยู่ในประเทศไทยในมือของคนไทย

งบประมาณทางทหาร
_งบประมาณทางทหารของไทยถูกลดลงเรื่อยจากเดิมเคยมากถึง2.X%GDP เมื่อหลายทศวรรษที่แล้ว

ปัจจุบันถูกลดมาอย่างเป็นลำดับ เหลือ 2.0… 1.7….1.5…..1.44 1.41 1.31%ในปีนี้ปี2563) จนสภาพงบประมาณทางทหารของประเทศไทยนั้นเกือบจะอยู่ในสภาพไ้ร้สมดุล (ก่อให้เกิดสภาวะบกพร่องภูมิคุ้มกัน)

งบประมาณทหารที่มีจำนวนน้อยจึงจำเป็นยิ่งที่จะต้องถูกนำไปใช้/ได้รับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการกับงบประมาณภาคประชาชน

ข้อพิจารณา
_คนไทยเราในทุกภาคส่วนจำเป็นต้องคิดแบบบูรณาการกันให้มากขึ้น

_การใช้งบประมาณแผ่นดิน(เงินทองของแผ่นดิน)ที่ได้มาจากภาษีราษฎร ก็ต้องเป็นไปในรูปแบบของการบูรณาการกันมากขึ้น

_ทหารอาชีพกับประชาชนสมควรมีการบูรณาการกิจการสำคัญๆเข้าด้วยกันให้มากขึ้น

ในการนี้ นักการเมืองกับทหารจะต้องระดมสมองกันคิดค้นสร้างกลไกบูรณาการระหว่างทหารกับภาคประชาชนขึ้นมาใช้กันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

…แล้วชาติบ้านเมืองไทยก็จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน

การอภิปรายซักถามกันในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญครั้งที่ผ่านมา(28/11/2562)สื่อถึงว่าคนไทยเราด้วยกันเองยังไม่เข้าใจเราคนไทยด้วยกันเอง

คนไทยเรายังไม่เข้าใจการบูรณาการภาคส่วนของชาติเข้าด้วยกัน

คนไทยเรา ยังไม่เข้าใจการบูรณาการระหว่างทหารกับประชาชน เข้าด้วยกัน

“เสืออากาศ 24/7”

error: Content is protected !!