วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

สัญญาณจากทัพฟ้า!

“เสืออากาศ 24/7” เขียนบทความ ถามนักการเมือง! “จะมี กองทัพ ไว้ ให้เสมือนว่า ได้มี เท่านั้นหรือ” มีไว้โดยไม่เสริมสร้าง กองทัพให้แข็งแกร่ง เป็นที่เกรงใจ ป้องปรามภัย รบเมื่อไหร่ ก็แพ้ งั้นหรือ ?..ยันไม่มีกองทัพ-ไม่ได้เป็นอันขาด เสมือน ร่างกายที่ขาด’เม็ดเลือดขาว’ไม่ได้ …ขอแค่ จัดงบประมาณในสัดส่วนที่พอเหมาะ อยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี สามารถสร้างอำนาจการป้องปรามได้

นายพลทัพฟ้า คอลัมนิสต์ ประจำเพจ….. ก็เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ไปร่วมฟังการชี้แจงงบประมาณกลาโหม ต่อกรรมาธิการงบประมาณ ที่มี นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซักถามเรื่องงบกองทัพ ในหลายประเด็น รวมทั้ง เสนอจะตัดงบกลาโหม 40% เมื่อ 28 พย.2562 ที่ผ่านมา

โดยบทความระบุว่า …..

กองทัพ

“กองทัพ มีไว้ ให้เสมือนว่าได้มี”
หรือว่า…
“กองทัพ มีไว้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง”

กองทัพ หาก มีไว้ ให้เสมือนว่าได้มี ก็ไม่ต้องจัดให้มีการพัฒนายกระดับมากนัก

_ไม่ต้องใส่คนฉลาดลงไป

_ไม่ต้อง(วิจัย)สร้างปัญญาขึ้นมา

_ไม่ต้องใส่งบประมาณในสัดส่วนที่พอเพียงลงไป

(=1.4….1.3…..1.1……1.0….0.X%. และยิ่งลดลง)

เคยอยู่อย่างไร ก็อยู่อย่างนั้นกันต่อไป

เพียงแต่ว่าเพียงขอให้มีมันไว้ในประเทศ แม้มันจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยก็ตาม

_รบเมื่อไรก็แพ้
.
_ปกป้องผลประโยชน์(นอกเขตแดนในมิติใหม่ๆ)ก็ไม่ได้
.
_ช่วยเหลือประชาชนก็ไม่ได้/เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนยามเกิดภัยพิบัติรุนแรงก็ไม่ได้
.
_แสดงตนถึงความเป็นชนชาติชั้นเลิศในเวทีนานาชาติก็ไม่ได้
.
_อะไๆก็ไม่ได้ และจะยิ่งไม่ได้ลงไปเรื่อยๆ เสมือนกับว่า ไม่มีมันเสียเลยก็น่าจะดีกว่าเสียด้วยซ้ำ

ทว่าข้อเท็จจริงแล้ว : ไม่มีกองทัพ-ไม่ได้เป็นอันขาด

เฉกเช่นเดียวกันกับ ร่างกายที่ขาด’เม็ดเลือดขาว’ไม่ได้ ฉันใดฉันนั้น

วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเป็นเช่นนี้

กองทัพมีไว้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง

หากเป็นเช่นนี้แล้ว ก็ต้องจัดให้มีการพัฒนายกระดับขึ้นมาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

_ต้องใส่คนฉลาดลงไปในกองทัพเป็นจำนวนมาก(ค่าแรงราคแพง)

_ต้อง(มุ่งเน้นการวิจัยทดลองทดสอบ)สร้างปัญญาในกองทัพขึ้นมาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมภายใต้การดำเนินความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของชาติ อันเป็นการลงทุนที่สูงยิ่งทว่าก็ถือเป็นความจำเป็น

_ต้องใส่งบประมาณในสัดส่วนที่พอเหมาะพอเพียงในสัดส่วนGDP (บนขนาดผลประโยชน์โดยรวมของชาติ)ลงไปในกิจการทหาร (=2.0+-0.2% GDP)

€คนฉลาดในกองทัพย่อมสามารถมองเห็นแหล่งผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติทั้งที่อยู่ในดินแดนและ/หรืออยู่นอกดินแดน/นอกเขตอาณา/บนพื้น-เหนือพื้นในอากาศ/ในอวกาศ

@ผลประโยชน์แห่งยุคเกษตรกรรมยังคงอยู่ :แหล่งน้ำ ป่าเขา ..ภัยพิบัติ/ภัยแล้ง/ภัยน้ำท่วม…

@ผลประโยชน์แห่งยุคอุตสาหกรรมยังคงดำเนินต่อไป :อุตสาหกรรมทั่วไป-อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ต้องอยู่คู่กัน

@ผลประโยชน์แห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่เป็นความท้าทาย :ไซเบอร์

€คนฉลาดสามารถมองเห็นวิธีการในการเข้าปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติดังกล่าวข้าวต้น ไม่ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายๆวิธีเสมอแบบผสมผสานกัน

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตนเข้าปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ณ ที่ใดในมิติใดก็สามารถกระทำได้อย่างไร้ข้อจำกัดด้วยนักรบฉลาด-อาวุธฉลาด-ยุทธวิธีฉลาด

€คนฉลาดสามารถสร้างปัญญาและใช้ปัญญาในการพัฒนากิจการทหารของตน/พัฒนากองทัพของตนโดยอาศัยการคิดค้นวิจัยทดลองทดสอบผลิตสร้างสถาปนาองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมทางการทหารขึ้นมาเองในชาติ ไม่ต้องอิงติดพึ่งพาชนชาติอื่นใด

ศาสตร์ทางทหาร: หลักนิยม ทฤษฎีหลักการสงคราม แนวคิดการปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ทหาร แนวคิดนโยบาย แผนการทัพ โครงสร้าง กลไกปฎิบัติ อาวุธยุทโธปกรณ์ …จำเป็นต้องถูกคิดค้นขึ้นมาอย่างชาญฉลาดแยบยล

€คนฉลาดสามารถบริหารปัญญา(ที่มีอยู่มากในตัวคนไทย)ในรูปแบบของการบูรณาการเข้าด้วยกันกับเงินงบประมาณ(ที่มีจำนวนจำกัด)ได้อย่างกลมกลืน

ให้ได้มาซึ่งขีดความสามารถที่มีความเหนือชั้นกว่า

ให้ได้มาซึ่งความพร้อมสูงสุด อันถือเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งยิ่งนั่นเอง

มิได้มุ่งหวังเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรายปีใแต่เพียงประการเดียว

€คนฉลาดสามารถนำพากองทัพภายใต้การใช้ทรัพยากรในชาติก้าวเข้าสู่เวทีทหารนานาชาติอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี สามารถสร้างอำนาจการป้องปรามได้อย่างเป็นเลิศอันถือเป็นหลักประกันด้านความอยู่รอดปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม

การบริหารจัดการกองทัพด้วยคนฉลาดกับด้วยจำนวนงบประมาณที่พอเหมาะพอเพียงในสัดส่วนที่พอดีกับขนาดผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมของชาติ(GDP)ถือเป็นความสำคัญยิ่งที่นักการเมืองไทยกับทหารไทย รวมถึงประชาชนคนไทยต้องตระหนักถึง

มิฉะนั้นแล้วการมีกองทัพที่ไร้ขีดความสามารถก็เสมือนกับว่า “ขอให้มีมันไว้” แค่นั้น หาประโยชน์อันใดได้ไม่

มันข้างต้น คือหลักสัจธรรมที่เป็นจริงเสมอ

“เสืออากาศ 24/7”

error: Content is protected !!