วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

เริ่มแล้ว ! รับสมัคร”ทหาร ชั่วคราว”

 

“บิ๊กตู่”ลงนาม ออกประกาศฯ
รับสมัคร บุคคล เป็นทหารชั่วคราว
ทั้ง นายทหารสัญญาบัตร-ประทวน ชั้วคราว 4 ปีจบ
แต่ต้องมีชื่อ ในบัญชีกำลัง
เป็นไปตาม พรบ.กำลังพลสำรอง
ไม่เกี่ยวกับ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร
เผย ผ่านสภากลาโหม ปี61
ทดแทน ทหารเกษียณเยอะ ขาดแคลนกำลังพล

กองทัพ เริ่มแล้ว รับสมัคร “ทหารชั่วคราว” เป็น 4 ปี แล้วปลด…. ตามแผน พรบ.กำลังพลสำรอง … ทบ.เปิดรับ 64 นายทหารสัญญาบัตร และ 179 ขั้นประทวน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องการรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

ด้วยกระทรวงกลาโหมประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันและรักษาความมั่นคงหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมและสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของทหารประจำการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้นอาศัยความตามมาตรา 4/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่7)พ.ศ. 2551

จึงออกประกาศกำหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคล ซึ่งเป็นทหารกองหนุน ที่มีรายชื่อ อยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วย ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล

หรือบุคคลซึ่งเป็นกำลังสำรองประเภทหนึ่ง ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
ที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฏหมาย ว่าด้วยกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมทว่าด้วยกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบก
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในกองหนุน เข้าเป็นทหารเป็นการชั่วคราวแล้วจำนวน 243 นาย

ในจำนวนนี้. เป็นนายทหารสัญญาบัตร 64 นายและทหารประทวน 179 นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน 35 มณฑลทหารบก

ทั้งนี้ต้องเป็นกำลังพลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลัง

สำหรับนายทหารสัญญาบัตร. วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี

ส่วนทหารชั้น ประทวน จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่เกิน 25 ปี

ตั้งแต่ 9ธค.2562-8มค.2563

อ่านรายละเอียด ที่
www.tdc.mi.th
โทรศัพท์ นรด. 02-2233425

ทั้งนี้สภากลาโหมได้อนุมัติพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองตั้งแต่ธันวาคม 2561

และอนุมัติจัดตั้ง “กองพันทหารกำลังสำรอง” กันยายน 2562

ทั้งนี้ แผน กิจการกำลังพลสำรอง ปี 62 ที่ผ่านมา ในการจัดตั้งหน่วยกำลังสำรองระดับพื้นที่ในมณฑลทหารบก เพื่อรองรับภารกิจภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่

การจัดทำและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกำลังพลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การยกเว้นการเป็นกำลังสำรองในกลุ่มผู้ทำหน้าที่ประจำในกิจการศาสนา

การผ่อนผันการเป็นกำลังสำรองของครูในสถานศึกษา 25 แห่ง ที่ กห.กำหนด รวมทั้งด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลสำรองและนายจ้าง ทั้งด้านการสอบเข้ารับราชการทหาร การขอใช้สถานที่ราชการของกองทัพ และการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพ เป็นต้น

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนและผลักดันการเดินหน้าขับเคลื่อนกิจการกำลังสำรองตามแผนแม่บทที่กำหนด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยขอให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังพลสำรอง ให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับกำลังประจำการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเรียกกำลังพลสำรอง เข้ารับราชการทหาร หรือในการระดมพลได้ทันตามเวลาที่กำหนด

error: Content is protected !!