วันพุธ, 22 กันยายน 2564

A Amboor Coy Kurkha

29 พ.ย. 2019
192

 

โชว์ธง โชว์ศักยภาพหน่วย ของกองพันทหารกูรข่า The Royal Gurkha Rifles (RGR) British Army ที่ผ่านการฝึกเข้ม ที่ เทือกเขาหิมาลัย มาแล้ว

ในพิธีปิด ฝึกผสม Panther Gold 2019
การฝึกผสมร่วมกัน ระหว่างวันที่ 4พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกทางทหาร ตามหลักนิยมของทั้ง 2 ประเทศ
โดยมีทหารไทย 160นาย และทหาร Gurkha ของอังกฤษ 120 นาย ร่วมฝึก ทักษะการปฏิบัติการทางทหารตามยุทธวิธีของหน่วยทหารราบ

error: Content is protected !!