วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

นางฟ้าลายพราง หมวกฟ้า

29 พ.ย. 2019
458

ทัพไทยเล็ง ส่ง ทหารหญิง ไป South Sudan
และ เป็นบุคคล on-call list ของ UN
เพิ่มบทบาท เป็น Blue Beret ในเวทีสันติภาพโลก

กองทัพไทย ส่งทหารหญิง ไปเป็นเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพหญิง (พลเรือน ทหาร และตำรวจ) ของ สหประชาชาติ

ทั้งนี้ สหประชาชาติต้องการเพิ่มจำนวนนายทหารหญิงเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มบทบาทสตรีในฐานะผู้รักษาสันติภาพ

ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของระเบียบวาระ Women, Peace and Security (WPS) ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีนโยบาย ส่งเสริมบทบาทด้านสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกันทางสังคม โดยการสนับสนุน และยกระดับให้ทหารหญิงของกองทัพไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในหลากหลายภารกิจมากยิ่งขึ้น

เพราะทหารหญิงไทย มีขีดความสามารถและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

และได้รับเสียงชื่นชมจากประชาคมโลกเป็นอย่างดี เพราะการปฏิบัติงานของทหารหญิงกองทัพไทยที่ผ่านมา สามารถสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางด้านจิตใจ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นแบบอย่างให้กับสตรีและเด็กหญิงในพื้นที่ปฏิบัติงาน

และยังมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายจากการล่วงละเมิด หรือการก่ออาชญากรรมทางเพศ ซึ่งทหารหญิงสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าทหารชาย เนื่องจาก มีความอ่อนหวาน สุขุม นุ่มนวล จึงช่วยลดแรงกดดันจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ กองทัพไทยได้จัดส่งนายทหารหญิงเข้าร่วมภารกิจกับสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 113 นาย

โดยมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติร่วมกับองค์การสหประชาชาติอย่างใกล้ชิด

โดยในปี 2562 กองทัพไทยได้จัดนายทหารหญิงไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายอำนวยการและผู้เชี่ยวชาญทางทหารในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

และในปี 2563 กองทัพไทยได้ส่งนายทหารหญิงเข้าร่วมในการเตรียมความพร้อมเป็นบุคคลในระบบ on-call list ภารกิจของสหประชาชาติ ให้มากยิ่งขึ้น

รวมทั้งมีแผนในการจัดส่งนายทหารหญิงเข้าร่วมภารกิจกองร้อยทหารช่าง ที่ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ให้มากขึ้นในอนาคต

error: Content is protected !!