วันพุธ, 22 กันยายน 2564

จริงใจ-พูดจริง-ข้อมูลจริง!!

28 พ.ย. 2019
150

 

“แม่ทัพภาค4” เปิดค่ายสิรินธร ประชุม “คณะประสานงานระดับพื้นที่” ของ “คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้”…. เปิดอกพูด แต่ขอ ความจริงใจ -พูดความจริงต่อกัน ข้อมูลที่เป็นความจริง -ไม่บิดเบือน

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุม “คณะประสานงานระดับพื้นที่”ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเป็นการพบปะหารือ รับทราบผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ แจ้งข้อมูลข่าวสารและผลการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของคณะประสานงานระดับพื้นที่ และเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะประสานงานต่อการขับเคลื่อนงานการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข

ที่ทห้องประชุม 1 บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

การประชุมในวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2563 เพื่อเป็นการทบทวนแนวทางในการขับเคลื่อน ให้กับคณะประสานงานที่ได้รับตำแหน่งขึ้นมาใหม่

การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เป็นกลไกรองรับการขับเคลื่อนกระบวนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 3 ระดับ คือ 

ระดับนโยบาย ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ระดับปฏิบัติ

และระดับพื้นที่ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ให้เกื้อกูลเพื่ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะ ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคมผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเป็นคณะประสานงาน

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีและสำคัญยิ่งที่ได้มาพบกัน มาทำความรู้จักคุ้นเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อกัน เพื่อจะได้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุยทั้งระบบ

วันนี้หากใครต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยแล้ว ก็ขอให้ใช้ที่ตรงนี้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ มอบความจริงใจ และพูดความจริงต่อกัน ข้อมูลที่เป็นความจริงทุกอย่างถือเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่จะเป็นกระบอกเสียงสะท้อนทุกเรื่องทุกปัญหาในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและเกิดความยั่งยืนเห็นผลเป็นรูปธรรม 

ถึงเวลาแล้วที่วันนี้เราจะต้องพูดคุยกันในทุกเรื่องที่ไม่มีบิดเบือน ด้วยความจริงใจ”

error: Content is protected !!