วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

แม่ทัพภาค4” พบ กลุ่มสตรี ชายแดนใต้ ขอความร่วมมือ เป็นหูตา ดูแลหมู่บ้าน สร้างสันติสุข เผย จัดชุดจรยุทธ์ ลาดตระเวน ใน 118 หมู่บ้านสันติสุข

24 พ.ย. 2019
244

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะกลุ่มสตรีและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ กลุ่มสตรีระดับตำบล และกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ในพื้นที่ จชต. ราว 1,000 คน

แม่ทัพภาค4 ได้พบปะพูดคุยชี้แจงนโยบายการทำงานที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของพี่น้องกลุ่มสตรี เพื่อนำมาปรับการทำงานให้มีความเหมาะสม

ซึ่งปัญหายาเสพติด ยังคงเป็นงานที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายผู้ค้า และนำตัวผู้ติดยาเข้ารับการบำบัด

ควบคู่กับงานควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย จัดให้มี ชป.จรยุทธ์ ทำการ ลาดตระเวน ในพื้นที่ หมู่บ้านสันติสุข 118 หมู่บ้าน

นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนให้ชุมชน 2 วิถีได้เรียนรู้ และยอมรับการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างปกติสุข เพื่อเป็นการพัฒนาความมั่นคง มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

พร้อมฝากให้พี่น้องประชาชนนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาเสนอเข้าสู่สภาสันติสุขตำบลทั้ง 290 ตำบล เพราะการแก้ปัญหาจะเกิดผลสูงสุดได้

“เราต้องจับมือแก้ไขไปด้วยกัน ขอให้พี่น้องกลุ่มสตรีทุกคน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลสอดส่อง ทั้งเรื่องยาเสพติด และผู้กระทำความผิด หากมีเบาะแส สามารถแจ้ง แม่ทัพภาค 4 ได้โดยตรง ตู้ปณ. 1341”

error: Content is protected !!