วันพุธ, 22 กันยายน 2564

เมื่อ สส.Futurista รุก ยึดสนามบินทหาร เชียงราย

 

“นายพลทัพฟ้า” เขียนบทความ โต้ สส. เชียงราย “พรรคอนาคตใหม่” หลัง เรียกร้องให้ ทอ.คืนที่ดิน สนามบิน ฝูงบิน 416 ให้ราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ดินสาธารณะ ยัน สนามบินทอ. ไม่ใช่แค่สนามบิน แต่มีมิติความมั่นคง ทั้งยุทธศาสตร์-เศรษฐกิจเป็นสถานีซ่อมบำรุง แถมสร้างงานในพื้นที่ แถมเป็นปอด ที่ออกกำลังกาย ..ยัน ทอ.พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดิน

นายพลกองทัพอากาศ เขียนบทความ ชี้แจง ทำความเข้าใจ

กรณี ฐานบินของกองทัพอากาศ
กรณีศึกษา: เชียงราย
“สส. เชียงราย เขต1 ดร.เอกภพ เพียรพิเศษ พรรคอนาคตใหม่ เมื่อ20พ.ย.62 ได้เรียกร้องให้กองทัพอากาศคืนที่ดินในครอบครอง/สนามบิน ฝูงบิน 416 ให้กลับไปอยู่ในการดูแลของราชพัสดุเพื่อใช้เป็นที่ดินสาธารณะ

กองทัพอากาศ : กองทัพอากาศถือเป็นองค์การสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจสำคัญของชาติ :
-ภารกิจด้านการพิทักษ์สถาบัน ฯ(ทั้ง3สถาบัน)
-ภารกิจการป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยของชาติ
-ภารกิจปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
-ภารกิจรักษาความมั่นคง
-ภารกิจดำรงการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
-ภารกิจพัฒนาประเทศ

กองทัพอากาศ จึงถือเป็นองค์การสาธารณะที่ชอบธรรมที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจสาธารณะ/Public Interest บนการใช้ที่ดินของราชการ (ที่ดินราชพัสดุ)

การใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ

ที่ดินในการครอบครองของกองทัพอากาศ ต้องถูกใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในหลากหลายมิติ

ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์สนามบินของกองทัพอากาศ(ทุกแห่ง)จะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด ดังนี้

1.ใช้ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ต่อระยะของพิสัยบินปฏิบัติการของอากาศยานยุคอนาคตในลักษณะที่เป็นฐานปฏิบัติการทางอากาศแห่งยุคอนาคต

2.ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ(ในทางพลเรือน) : เป็นสถานีซ่อมบำรุงอากาศยาน/MRO ในภูมิภาค รวมถึงสามารถถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้าง(ต้นแบบ)รับรองการใช้งานนวัตกรรมทางด้านอากาศยานยุคอนาคต(เฮลิคอปเติร์ UAV และอากาศยานยุคอนาคตแบบอื่นๆ) ที่จำเป็นต้องแยกกิจการออกจากการทำการบินออกมาเป็นการบินอีกรูปแบบหนึ่ง(แยกออกจากการบินทางพลเรือนปกติมั่วไป)

3.ใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม : เป็นแหล่งสร้างระบบสังคมแห่งโลกยุคใหม่ที่ห้อมล้อมไปด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ ดังนี้
1) สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์: วิศวกรรม ทางด้านอากาศยานยุคอนาคต ในการนี้ ชุมชนจะต้องส่งเสริม/สถาปนาให้มีสถาบันการศึกษา(มหาวิทยาลัย-วิทยาลัยอาชีวะศึกษา)ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์-วิชาชีพเฉพาะ : วิศวกรรม-เทคนิคระดับฝีมือ ขึ้นมาในพื้นที่เพื่อรองรับการงานอาชีพใหม่ของคนรุ่นใหม่

ประชาชนในพื้นที่มิควรจะอิงติดอยู่กับการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตร(ราคาถูก)กับการค้าขาย/ประกอบธุรกิจ(นำเข้าสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศที่มันทะลักเข้ามาท่วมประเทศไทยมาค้าขายให้กับคนไทย)เท่านั้น

2) สร้างตำแหน่งงานให้กับชุมชนทางด้านการบิน/การเดินอากาศแห่งยุคอนาคต เช่น การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ที่ใช้อากาศยานขนาดเล็ก/Droneเป็นเครื่องมือ

3) สร้างตำแหน่งงานของชุมชนทางด้านโลจิสติกส์3มิติ : การสัญจรทางอากาศ-การสัญจรในมิติอื่นๆ-การเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า
4) เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนชาวเชียงรายและทั่วไป ในรูปแบบของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก(ตามข้อเสนอของนักการเมือง) ดังนี้

– ลู่วิ่งชั้นเยี่ยมโดยรอบสนามบินเชียงราย ระยะทางไม่น้อยกว่า 15 กม. ซึ่งสามารถใช้ได้ตลอด24ชม ภายใต้การจัดการระบบแสงสว่างฉลาดกับระบบ รปภ ที่ดี (ซึ่งทั้ง2ระบบในสนามบินทหารนั้นถือว่ามีความเป็นเลิศดีอยู่แล้ว)

– พื้นที่ออกกำลังกาย/บริหารร่างกายพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5ไร่ ทั้งนี้ ระบบการอำนวยความสะดวกและระบบ รปภ มีลักษณะเช่นเดียวกับลู่วิ่งข้างต้น)

4) เป็นปอดของเมืองเชียงรายที่เป็นพื้นที่สีเขียวโดยรอบทางวิ่ง/ทางขับโดยมีการบริหารจัดการอย่างกลมกลืนกับชุมชน ซึ่งจะต้องมีการออกแบบพื้นที่สีเขียวในสนามบินกับลงมือทำการปลูกต้นไม้ใหญ่น้อยผสมผสานกันไป ในการนี้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

หน่วยงานสังกัดกองทัพอากาศ โดยกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ – กรมช่างโยธาทหารอากาศ – กรมยุทธการทหารอากาศ/MAA. – กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ – สำนักนิรภัยทหารอากาศ จะต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ทำการออกแบบ-จัดทำพิมพ์เขียว/อนุมัติแบบสนามบินพิเศษแห่งยุคอนาคต โดยประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ทำการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสนามบินพิเศษขึ้นมาปกป้องและพัฒนาสนามบินเชียงรายให้เป็นสนามบินแห่งยุคอนาคต

สนามบินพิเศษ โดยกรมยุทธการทหารอากาศ/ส่วนงานปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร/กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ – กองบิน41 ต้องเร่งลงมือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนและนักการเมือง/นักปกครอง-ข้าราชการ

ฐานบินกับที่ดินในครอบครองของกองทัพอากาศ

-ฐานบินของกองทัพอากาศ(สนามบินทหารเชียงราย)จะต้องถูกใช้งานในลักษณะอเนกประสงค์ภายใต้วิทยาการที่หลากหลายอันเกิดมาจากการระดมมันสมองกันคิดในแง่มุมที่หลากหลายที่เป็นทิศทางใหม่ของการก้าวเดินสู่ยุคอนาคต

การนำที่ดินและธรรมชาติรอบตัว/ระบบนิเวศของมันไปใช้อย่างผิดจริตของมันจะก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าและอาจจะเกิดผลกระทบเชิงลบมากกว่าผลดี

(ที่ดินของประเทศไทยในเกือบทั้งประเทศมักถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่าในลักษณะใช้งานหน้าเดียวหรือใช้งานไม่ตรงจริตของมัน อันทำให้ระบบนิเวศเสียหายอย่างหนัก ซึ่งมันจะเกิดผลกระทบเชิงลบมากกว่าผลดี เช่น การทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น)

-ฐานบินของกองทัพอากาศสามารถถูกใช้เป็นแหล่งปัญญาทางด้านอากาศ/อวกาศและเป็นแหล่งการงานอาชีพวิชาการทางอากาศ/อวกาศแห่งยุคอนาคตสำหรับประชาชนคนรุ่นใหม่/สำหรับคนรุ่นหลัง

ทั้งนี้ในแบบผสมผสานร่วมกับการใช้ประโยชน์อื่นๆควบคู่กันไปในเชิงสังคมและในเชิงธรรมชาติ

-ฐานบินของกองทัพอากาศ(สนามบินทหาร)ในความสำคัญของมันคือการเป็นประตูเข้าเมืองทางอากาศ-ออกเมืองทางอากาศโดยเฉพาะในกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่และหรือเกิดความขัดแย้งขั้นวิกฤติ

ประโยชน์ของการมีสนามบินทหารอยู่คู่กับเมืองซึ่งก็คือการดำรงรักษาฐานบิน(ปฏิบัติการ)ของกองทัพอากาศไว้อยู่กับเมือง/กับชุมชนในสภาพพร้อมใช้งานตลอดไปนั้นมีมาก

ในการนี้ ทุกฝ่ายในชุมชนจะต้องระดมมันสมองร่วมกันพิจารณาแสวงหาหนทางใช้ประโยชน์มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้าน

error: Content is protected !!