วันพุธ, 29 กันยายน 2564

สำคัญมาก !!

21 พ.ย. 2019
158

 

“กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า” ออกประกาศ ห้ามนำเข้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMFและแผงวงจรสำเร็จรูป หรือ IC และห้ามนำมาใน ชายแดนใต้ ….หลังพบ “โจรใต้” ใช้นำมาประกอบระเบิด ชี้ ซื้อจาก กทม. -สั่งซื้อ ออนไลน์ สั่งตำรวจใต้ คุมเข้มตรวจสอบ

พันเอก วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า. กล่าวว่า จากกรณีเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่ของ จชต. ในห้วงที่ผ่านหลายครั้ง

พบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวงจร ถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF

และวงจรตั้งเวลาด้วย IC มาเป็นส่วนประกอบในการจุดชนวนระเบิดหลายครั้ง

โดยมีการสั่งซื้อจากตลาดซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ

รวมทั้งสั่งซื้อผ่านระบบซื้อขายแบบออนไลน์ ด้วยวิธีการขนส่งทางไปรษณีย์ และขนส่งเอกชน เข้ามายังพื้นที่จังหสัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก

ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของระเบิดแสวงเครื่อง เพื่อนำมาก่อเหตุในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง เหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ จชต.

โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11(9) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ มาตรา 18(6) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมวงจร
ถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF.และวงจรตั้งเวลาด้วย IC

สรุปใจความสำคัญตามประกาศแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

IC ที่ห้ามนำเข้าและซื้อขายโดยเด็ดขาด โดยห้ามมิให้นำเข้าซึ่ง IC.และแผงวงจรสำเร็จรูปที่มี IC
ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นวงจรจุดระเบิดแสวงเครื่อง ตามบัญชีรายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นวงจรจุดระเบิดแสวงเครื่อง คือ

MT8870DE IC 18 ขา
MT8870DS IC 18 ขา
HT9170D IC 18 ขา
ไอซีถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF เป็นไอซีที่ใช้ สำหรับวงจร DTMF เท่านั้น

โดยห้าม เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเด็ดขาด

จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการขนส่ง กรณีมีบุคคลสั่งซื้อ IC.ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นจำนวนมาก หรือตามที่เฝ้าระวัง ให้ทำการบันทึก
ชื่อ/สกุล/ที่อยู่ และภาพถ่าย หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ แล้วรายงานให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทราบ

สำหรับตัว IC คือ ตัววงจรรวม ซึ่งตัว IC เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นการรวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นวงจร หรือส่วนของวงจรที่มีขนาดเล็กไว้ในตัวเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน หรือ ไดโอด เป็นต้น ซึ่งตัว IC.มีหลายชนิดแล้วแต่หน้าที่การทำงานจะมีเลขกำกับเพื่อบ่งบอกชนิดและประเภทการใช้ (ผู้ที่มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าจะทราบกันโดยทั่วไป)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกประกาศดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงนามโดย พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 / หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการขนส่งทุกท่านได้ร่วมกันป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถหาซื้อและสั่งซื้อได้โดยง่าย มาก่อเหตุร้ายสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

error: Content is protected !!