วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

อีกไม่ช้า……Siam Venice จะกลับมาที่ คลองเปรมประชากร

15 พ.ย. 2019
783

“แม่ทัพหนุ่ย” คุมเอง จัดระเบียบ 2 ริมฝั่งคลองเปรมฯ
ดูโมเดล “บ้านมั่นคง” แบบคลองลาดพร้าว

วันนี้ พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ 1 เริ่มต้น โครงการ “รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้กับคลองเปรมประชากร “

เริ่มที่ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี ชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากรเข้าร่วมงานกว่า200 คน

พลโทธรรมนูญ เป็นกำลังหลักในการจัดระเบัยบคลองลาดพร้าว ในยุค คสช. จนเรียบร้อย สวยงาม น้ำใส ตอนนี้ มาจัดระเบียบคลองเปรมประชากร ต่อ

การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามแผน แม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งได้รับความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

โดยมีกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง เช่น การสร้างเขื่อนริมคลอง และระบบรวบรวมน้ําเสีย
2) ด้านการพัฒนาชุมชนริมคลอง ซึ่งมีเป้าหมายที่การพัฒนาที่อยู่อาศัยของ ทุกครัวเรือนที่อยู่ริมคลอง
3) ด้านการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
4) ด้านกฏหมายและการ ขับเคลื่อนงาน

โดยในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรมีกลุ่มเป้าหมายใน เขตกรุงเทพมหานคร 3 เขต คือ ดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จํานวน 32 ชุมชน

และพื้นที่เทศบาล ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 6 หมู่บ้าน

ระยะความยาวคลองประมาณ 17 กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมด 50.8 กิโลเมตร

จํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 6,386 ครัวเรือน

พอช. ได้กําหนดแผนดําเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 โดยใช้รูปแบบการพัฒนา ที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง ลักษณะเดียวกันกับการดําเนินโครงการที่คลองลาดพร้าว ซึ่งให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการดําเนินโครงการ เริ่มจากการจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์และจดทะเบียน เป็นสหกรณ์เพื่อเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ มีการออกแบบและวางผังร่วมกันทั้งชุมชนเพื่อขออนุญาต ปลูกสร้างบ้านใหม่จากกรมธนารักษ์และท้องถิ่น เพื่อให้บ้านใหม่ที่จะสร้างขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมในการอยู่อาศัย เปลี่ยนแปลงจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และช่วย ให้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของคลองเปรมประชากรคลองเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 1 และพอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดเวทีชี้แจงสร้าง ความเข้าใจการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรครบแล้วทุกชุมชน

และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และตั้งสหกรณ์ของชุมชนเพื่อบริหารโครงการและงบประมาณ

โดยตั้งกลุ่ม ออมทรัพย์แล้ว 34 กลุ่ม ตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถานแล้ว 7 สหกรณ์ จาก 13 ชุมชน การรังวัดเนื้อที่ดิน ของกรมธนารักษ์เพื่อจัดให้ชุมชนเช่าอยู่อาศัยต่อไป

พอช.ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก พอช. รวม 91.23 ล้านบาท

โดย เริ่มรื้อย้ายและสร้างบ้านใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

เริ่มจากชุมชนประชาร่วมใจ 2 แห่งนี้ ซึ่งมีเขื่อนเดิมของกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 197 ครัวเรือน อยู่ อาศัยในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่10 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา

ซึ่งกรมธนารักษ์จัดให้เช่าระยะเวลา 30 ปี ใน การรื้อย้ายบ้านเดิม 17 หลัง

ในวันนี้ ได้ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเขตจตุจักร และ กองทัพภาคที่ 1 คาดว่าจะใช้เวลารื้อย้าย 1 เดือน และจะเริ่มสร้างบ้านใหม่ 20 หลังได้ก่อนสิ้นปี 2562

ทั้งนี้ รูปแบบบ้านใหม่จะเป็นบ้านแถว 2 ชั้น ขนาด 4×8 เมตร และ 5×6 เมตร ซึ่งแต่ละ ครัวเรือนจะรับภาระการผ่อนประมาณ 2,579 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 20 ปี

สําหรับครัวเรือนที่เหลือจะทยอยรื้อบ้านเดิมออกทั้งหมดเพื่อสร้างบ้านใหม่ภายในปี 2563 รวมถึงชุมชนอื่นทั้งหมดในเขตจตุจักร ได้แก่ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร กลุ่มหน้าวัดเทวสุนทร และกลุ่มหลังวัดเสมียนนารี ซึ่งจะเริ่มทยอยดําเนินการรื้อและสร้างตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นไป

พร้อมกับการเข้ามาดําเนินการก่อสร้างเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ของสํานัก การระบายน้ํากรุงเทพมหานคร

error: Content is protected !!