วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

“ผบ.ทร.”วางกระดูกงู “เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง” ชุดใหม่ อีก 2 ลำ…. ใช้วิธีกดปุ่มไฟฟ้าประสานกระดูกงูเรือ “เรือ ต.997 -เรือ ต.998 “

 

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เมืองสมุทรปราการ

โดยมี พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและผู้บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ

โดยได้กดปุ่มไฟฟ้าประสานกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดใหม่

โดยพิธีวางกระดูกงูเรือนั้น
มีความเชื่อว่า เรือเดินทะเลที่จะลงมือสร้างนั้น ครั้งแรกของการสร้างก็คือการวางกระดูกงูเรือเสียก่อน โดยจัดให้มีพิธีวางกระดูกงู และเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธี

ผู้ที่เป็นประธานในพิธีจะทำการย้ำหมุดตัวแรก และมีพิธีในทางศาสนาด้วย พิธีวางกระดูกงูถือกันว่าเพื่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย และความวัฒนาถาวรให้แก่เรือ

นอกจากนั้นยังถือกันว่าเป็นการเชิญแม่ย่านางเรือให้เข้าสิงสถิตด้วย โดยปัจจุบันได้มีการปรับจากการย้ำหมุดตัวแรก เป็นการกดปุ่มประสานกระดูกงูเรือด้วยไฟฟ้า

ทั้งนี้ในการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.991 และ ชุดเรือต.994

ครั้งนั้นบริษัทมาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือให้เป็นผู้จัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้กับกรมอู่ทหารเรือดำเนินการสร้างเรือ ต.991 และต.994 ณ อู่ทหารเรือธนบุรี และบริษัทมาร์ซันฯเป็นผู้สร้างเรือต.992 – ต.993 และเรือ ต.995 – ต.996 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมอบเรือให้แก่กองทัพเรือเรียบร้อยถูกต้องตรงตามสัญญาทั้งสองโครงการ สำหรับโครงการจ้างเรือสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2558 – 2567 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวนทั้งสิ้น 16 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ และทดแทนเรือที่ครบกำหนดปลดระวางประจำการ

ที่ผ่านมานั้น กองทัพเรือได้จัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งไว้ใช้ในราชการแล้วคือ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.81 – ต.83 ชุดเรือ ต.991 – ต.996
และชุดเรือ ต.111 – เรือ ต.113 รวมเป็นจำนวน 12 ลำ ยังคงมีความต้องการในการจัดหาเพิ่มเติมจำนวน 4 ลำ

ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างสัญญาจ้างสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่ง (งป.61) จำนวน 2 ลำ คือเรือ ต.114 และเรือ ต.115 มีกำหนดรับมอบใน เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

และในส่วนของการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง 2 ลำนี้ กองทัพเรือได้ออกประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก และบริษัท มาร์ซันฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำตามแบบเรือ ต. ชุดเรือต.994 ของกองทัพเรือ

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคตามความต้องการของฝ่ายเสนาธิการ โดยได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ที่ผ่านมาโดยการว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซันฯ เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720,110,000 บาท มีกำหนดส่งมอบเรือ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

โดยให้สร้างตามแบบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.994 ซึ่งจะดำเนินการขอพระราชทานกำหนดชื่อเรือ ในชื่อ เรือ ต.997 และเรือ ต.998 ต่อไป

ดังนั้น เมื่อกองทัพเรือได้รับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ทั้ง 4 ลำ

จะทำให้กองทัพเรือมีเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเพียงพอต่อการใช้งาน ตอบสนองต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งทั้งสองลำนี้
จะเข้าประจำการใน กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการมีภารกิจในการตรวจการณ์สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
บริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย

รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์

คุณลักษณะที่สำคัญของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่

ความยาวตลอดลำ 41.45 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 7.2 เมตร ความลึกของเรือ 3.8 เมตรระยะกินน้ำลึกตัวเรือ 2.0 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 28 นอต กำลังพลประจำเรือ 33 นายเครื่องจักรใหญ่ตราอักษร MAN กำลังเครื่องยนต์ 2960 KW ที่ 1900 rpm พร้อมเพลาใบจักร ตราอักษร WARTSILA จำนวน 2 ชุดเครื่องไฟฟ้า ขนาด 150 KW 380 VAC จำนวน 2 ชุดเกียร์ส่งกำลัง ตราอักษร ZF รุ่น 9055จำนวน 2 ชุด

มีการจัดแบ่งที่พักอาศัยสำหรับกำลังพลตามอัตรา 33 นาย เสบียงอาหาร และน้ำจืดเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งบำรุง ระยะปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 1,500 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ที่ระวางขับเต็มที่

error: Content is protected !!