วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

นายพลทัพฟ้า “เสืออากาศ 24/7”

นายพลทัพฟ้า “เสืออากาศ 24/7”
เขียนบทความ ชำแหละ 5 อาชีพ 5 นัก สำคัญอย่างไร กับอนาคตไทย… นักวิทยาศาสตร์-นักคณิตศาสตร์-นักวิชาการ -นักทักษะเฉพาะ- นักการเมือง

ชี้ นักการเมืองไทย/นักปกครองไทย จำเป็นต้องมีพิ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ที่เป็นเลิศ สามารถคิดอย่างมีตรรกะได้อย่างลึกซึ้ง… รร.นายเรืออากาศ สร้าง นักวิทยาศาสตร์ หา”ซูเปอร์ช้างเผือก”แล้วนำมาสร้างด้วยกรรมวิธีพิเศษ นักคณิตศาสตร์ สร้างซอฟต์แวร์ยุคอนาคต -ทหารนักรบ(นักบิน/นักบิน ผู้ทำการในอากาศ/ทหารราบอากาศโยธิน/ต่อสู้อากาศยาน/ปฎิบัติการพิเศษ ล้วนคือ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ

ทหารไทย-ทหารอาชีพแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่ยุคอนาคต

ระบบการศึกษา สู่ ระบบการงานอาชีพ : แห่งยุคอนาคต

กับ ระบบการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศฯ-ของประเทศไทย-และของสังคมไทย

การงานอาชีพไทย 5 นัก…..เหมือน แตกต่าง เชื่อมโยง สอดคล้อง กันยังไง…นักวิทยาศาสตร์-นักคณิตศาสตร์-นักวิชาการ -นักทักษะเฉพาะ- นักการเมือง

1-อาชีพนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้เรียนรู้-สร้างสรรค์และทำงานประกอบอาชีพอยู่ในห้องทดลอง(ตลอดทั้งชีวิต)

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียนนายเรืออากาศฯ คือ ห้องทดลองขนาดใหญ่สำหรับบรรดานักวิทยาศาสตร์เหล่านี้

ผู้ถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นถูกธรรมชาติสร้างมาให้มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ทำหน้าที่วิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างต้นแบบองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมแห่งยุคสมัยที่มันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง-ต่อยอดมาจากยุคเกษตรกรรม-จากยุคอุตสาหกรรม-สู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ-และสู่ยุคอนาคตในกาลข้างหน้าต่อไป

นักวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูงเป็นฐานราก ซึ่งบรรดาคนเหล่านี้จะมีอยู่จำนวนไม่มากนักแฝงอยู่ในกลุ่มคนทั่วไป

เราคนไทยในประเทศไทยจำเป็นยิ่งที่จะต้องสร้างกลไกค้นหาเฟ้นหาคนมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นเลิศนี้(หา “ซูเปอร์ช้างเผือก” นี้ให้พบให้ได้)แล้วนำเขาเหล่านั้นมาสร้างด้วยกรรมวิธีพิเศษ สร้างทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ยิ่งๆขึ้นไป

นักวิทยาศาสตร์ทางด้านกำลังทางอากาศ: Air Power – Cyber – Space ของกองทัพอากาศจะต้องถูกสร้างขึ้นมาอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม นักวิทยาศาสตร์ของกองทัพอากาศจะต้องใช้โรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคตเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่

นักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งจะต้องผันตัวเองไปทำการวิจัยและดำรงตนเป็น “นักวิจัย” มืออาชีพเป็นลูกมือให้กับนักวิทยาศาสตร์อีกทอดหนึ่งเพื่อเปิดหนทางใหม่ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น

ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาไทย/ในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคต จึงจะต้องดำรงตนเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นเยี่ยม-เป็นนักวิจัยชั้นยอดด้วย โดยคนกลุ่มนี้มีกำเนิดมาจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดนั่นเอง

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาไทย(อุดมศึกษา-อาชีวะศึกษา)/ผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคต จะต้องเข้าใจ-เข้าถึง-และพัฒนาในความเป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ของสถาบันการศึกษา/ของโรงเรียนนายเรืออากาศ(รวมถึงของประเทศด้วย)เพื่อมุ่งสู่การสถาปนาสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ(อาหาร-เครื่องนุ่งห่ม-ที่อยู่อาศัย/ของใช้ในบ้าน-ยาเวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์-เครื่องมือสื่อสาร-ยานพาหนะ/ระบบโลจิสติกส์ทุกมิติ-เครื่องมือประกอบอาชีพ-เครื่องมือป้องกันรักษาความปลอดภัย)/พลังงานรอบตัว/

ทางด้านกำลังทางอากาศ: Air Power – Cyber – Space ที่ซับซ้อนรองรับการก้าวเดินสู่ยุคอนาคตอันยาวไกล บรรดามหาวิทยาลัยไทยแห่งยุคอนาคตรวมถึงโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคตจำเป็นจะต้องมีห้องทดลองมากมายมหาศาล/มีเครื่องมืออุปกรณ์มากมหาศาล/มีตำรามากมายมหาศาล/มีหลักสูตรเฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆมากมายมหาศาล

โดยที่ทหารอากาศทุกคน(ประชาชนคนอื่นๆ)สามารถเข้าถึงหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา/ของโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคตได้ง่าย

ปัจจุบัน นักเรียนนายเรืออากาศจำนวนหนึ่งได้ผันตนเข้าสู่กระบวนการคิดค้นวิจัยพัฒนาผลิตสร้าง(ต้นแบบ) UAV – VTOL – Sattelite ในลักษณะของการสร้าง “กลุ่มนักวิทยาศาสตร์” – “นักวิจัย” เพื่อทำหน้าที่สถาปนาองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านกำลังทางอากาศแห่งยุคอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้ว

คนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นี้เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องยังคงทำการศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพอยู่ในสถาบันการศึกษา/อยู่ในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคต โดยทำงานร่วมกับนักคณิตศาสตร์ในห้องทดลองอย่างเข้มข้น

2-อาชีพนักคณิตศาสตร์ ทำการศึกษาเล่าเรียน/เรียนรู้ใน
ห้องปฏิบัติการและ/หรือในห้องคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ ซึ่งตั้งอยู่คู่กับห้องทดลองในสถาบันการศึกษาแห่งยุคอนาคต/ในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคต

นักคณิตศาสตร์ทำหน้าที่คิดค้นตรรกะ: หลักการเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ สำหรับซอฟต์แวร์ยุคอนาคตที่มันจะต้องถูกนำไปฝังติด(Embedded)เข้าไปในชิ้นส่วนฉลาดแห่งยุคอนาคตทั้งหลาย

รวมทั้งทำหน้าที่คิดค้นตรรกะ: หลักการเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์สำหรับซอฟต์แวร์ยุคอนาคต ที่มันจะต้องถูกนำไปใช้เชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนฉลาดนานาประเภท เพื่อสร้างโครงข่ายสังคมโลก(เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล)แห่งยุคอนาคตขึ้นมาเป็นของเราเอง

นักคณิตศาสตร์นั้นโดยธรรมชาติจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์เป็น “คู่หู” อยู่ติดตัวเสมอ ต่างจะขาดซึ่งกันและกันมิได้ หากขาดจากกันวันใดก็จะไม่สามารถสรรสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้

นักคณิตศาสตร์ถูกธรรมชาติสร้างมาให้มีทักษะด้านคณิตศาสตร์เป็นเลิศกว่าคนอื่นใด เพื่อให้ทำหน้าที่ “แก้สมการ” – “หาหนทางปฏิบัติ” ในรูปแบบของการจำลองนานาชนิดรองรับการวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบของบรรดา “นักวิทยาศาสตร์” – “นักวิจัย” ในระหว่างที่ลงมือทำการผลิตสร้างต้นแบบองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมแห่งยุคสมัยขึ้นมาใหม่

นักคณิตศาสตร์เช่นเดียวกับ นักวิทยาศาสตร์ จะมีอยู่จำนวนไม่มากนัก แฝงอยู่ในกลุ่มคนทั่วไป เราคนไทยในประเทศไทยจำเป็นยิ่งที่จะต้องสร้างกลไกค้นหาเฟ้นหาคนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เป็นเลิศนี้(หา “ซูเปอร์ช้างเผือก” นี้ให้พบให้ได้)แล้วนำเขาเหล่านั้นมาสร้างด้วยกรรมวิธีพิเศษ สร้างทักษะทางด้านความคิดเชิงตรรกะทางคณิตศาสตร์(Algorithm)ให้มีความเป็นเลิศยิ่งๆขึ้นไป

นักคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคตของกองทัพอากาศ จะต้องถูกบรรจุและต้องถูกสร้างขึ้นมาอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม

นักคณิตศาสตร์ของกองทัพอากาศจะต้องใช้โรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคตเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่โดยทำงานควบคู่กับบรรดานักวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคต

ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา/ในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคต จึงจะต้องเป็นนักคณิตศาสตร์ในระดับหนึ่งด้วยโดยกำเนิดมาจากนักคณิตศาสตร์นั่นเอง

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา/ผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคตจะต้องเข้าใจ-เข้าถึง-และพัฒนาในความความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่ต้องทำงานควบคู่กับงานวิทยาศาสตร์ที่รวมตัวกันในห้องทดลองขนาดใหญ่ของสถาบันการศึกษา/ของโรงเรียนนายเรืออากาศฯ

ปัจจุบันมี2ห้องทดลอง: UAV/VTOL-Sattelit เพื่อมุ่งสู่การสถาปนาสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมทางด้านกำลังทางอากาศ: Air Power – Cyber – Space ที่ซับซ้อนขึ้นมารองรับการก้าวเดินสู่ยุคอนาคตอันยาวไกล

ปัจจุบัน นักเรียนนายเรืออากาศจำนวนหนึ่ง ซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ผันตนเข้าสู่กระบวนการคิดค้นวิจัยพัฒนาผลิตสร้าง(ต้นแบบ) UAV/VTOL – Sattelite ในลักษณะของการสร้าง “กลุ่มนักคณิตศาสตร์-Algorithm” ทำงานควบคู่กับ “กลุ่มนักวิทยาศาสตร์-UAV/VTOL-Sattelite” ร่วมกันทำหน้าที่สถาปนาองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านกำลังทางอากาศแห่งยุคอนาคตจนประสบความสำเร็จขึ้นมาส่วนหนึ่งสามารถประจักษ์เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว

คนกลุ่มนักคณิตศาสตร์นี้ อย่างไรก็ตาม จะต้องยังคงทำการศึกษาเล่าเรียนและทำงานประกอบอาชีพอยู่ในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคต โดยทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองอย่างเข้มข้น

3-อาชีพนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญสาขา/วิศวกรปฏิบัติการทั่วไป ทำการศึกษาเล่าเรียน/เรียนรู้ในการงานอาชีพของตนในพื้นที่ปฏิบัติการ/ในที่ทำการ

อาชีพนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญแขนงสาขาต่างๆของสังคมไทย รวมถึงทหารนักรบ(นักบิน/นักบินUAV/GCI/FC/ผู้ทำการในอากาศ/ทหารราบอากาศโยธิน/ต่อสู้อากาศยาน/ปฎิบัติการพิเศษ) … แพทย์/พยาบาล นักกฎหมาย(ทหาร)/ตุลาการ/อัยการ เจ้าหน้าที่นิรภัย วิศวกรในสายวิทยาการต่างๆ/วิศวกรปฏิบัติการทั่วไป(อากาศยาน-ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์-ช่างโยธา-เครื่องกล-คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล-ยานยนต์-วัสดุ-โลจิสติกส์/ส่งกำลังบำรุง-ข่าวกรอง-สารวัตรทหาร-การเงิน/การบัญชี-มวลชน/สังคมศาสตร์…) เจ้าหน้าที่กำลังพล/บุคลากร เจ้าหน้าที่เทคนิคมืออาชีพ เจ้าหน้าที่จัดหา/พัสดุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ครูทหาร/อาจารย์ …. ของกองทัพอากาศจะต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน ไม่มากก็น้อย

ทั้งนี้ตามแต่ตรรกะของแต่ละการงานอาชีพ ในการนี้จะเน้นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ/ในการปฏิบัติงานประจำวันของสายวิทยาการนั้นๆ และ/หรือเข้าไปศึกษาเพิ่มคุณวุฒิในโครงการลักษณะPurchase &Development ก็ได้

ดังนั้น คนกลุ่ม3 ข้างต้นดังกล่าวนี้ทุกคนจำเป็น จะต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ-ฟลูอิด-เทอร์โมไดนามิก-กลศาสตร์-วัสดุศาสตร์-…)

ในห้องทดลองในสถาบันการศึกษา/ในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคต ระยะเวลาเพียงประมาณ2ปีก็น่าจะเป็นการเพียงพอในลักษณะต่อยอดมาจากการศึกษาชั้นต้น(หลักสูตรสามัญ)ที่เป็นรูปแบบใหม่ที่เน้นการจำแนกคัดกรองระดับมันสมอง-ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ของเด็กเยาวชนแต่ละคนบนระยะเวลา6-10ปี(เพื่อจำแนกคัดกรองเด็กเยาวชนที่มีความถนัดในการคิดเชิงตรรกะ-มากกว่าการท่องจำ)

ทั้งนี้ เราสามารถใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละคนเป็นข้อพิจารณาสำหรับการออกใบอนุญาตให้คนกลุ่มดังกล่าวนี้ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิต-ทรัพย์สิน-สวัสดิภาพของประชาชน ในการนี้ คนกลุ่มนี้สามารถหวนกลับมาศึกษาเพิ่มเติมทบทวนทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ในห้องทดลองในสถาบันการศึกษา/ในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคต/ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศและ/หรือในบริษัท/โรงงานผู้ผลิตโดยตรงก็ได้

-นักรบทางอากาศ

#การฝึกบิน/การบิน สามารถกระทำได้ ณ ที่ทำการหน่วยบิน ได้แก่ ฝูงบิน/กองบิน …ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถพัฒนาตนเองภายใต้การควบคุมมาตรฐานที่เข้มข้นให้กลายเป็นนักรบมืออาชีพ/เป็นนักการทหาร/เป็นนักยุทธศาสตร์ทหาร
#การฝึกทางทหารอื่นๆสามารถกระทำได้ ณ ที่ทำการทหาร ได้แก่ กองพัน กองร้อย … ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถพัฒนาตนเองภายใต้การควบคุมมาตรฐานที่เข้มข้นให้กลายเป็นนักรบมืออาชีพ/เป็นนักการทหาร/เป็นนักยุทธศาสตร์ทหารเช่นเดียวกัน

-สาขาวิชาชีพเชี่ยวชาญอื่นๆ

-สาขาวิชาชีพเชี่ยวชาญอื่นๆ ในทางทหาร(อากาศ) เช่น แพทย์(ทหาร) นักกฎหมาย(ทหาร) วิศวกรสายวิทยาการ/วิศวกรปฏิบัติการ…ที่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็เช่นกัน จะต้องกำเนิดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชั้นสูง/คณิตศาสตร์ชั้นสูงในห้องทดลองในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคตและ/หรือในสถาบันการศึกษาอื่นใดก็ได้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา1ปีแต่ไม่เกิน2ปี

หลังจากนั้นก็สามารถทำการศึกษาเล่าเรียนในวิทยาการเฉพาะได้ ณ ที่ทำการสายวิทยาการนั้นๆ อันได้แก่ สำนักงาน/กรม/กอง/แผนก/ฝ่าย…

โดยนักวิชาการของสายวิทยาการ นั้นๆทำหน้าที่เป็นผู้สถาปนาองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมรวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนถ่ายทอดองค์ความรู้โดยที่ผู้รับการสอนสามารถทำการศึกษาเล่าเรียนวิทยาการนั้นๆด้วยตนเองผ่านระบบIT/Digital

ทั้งนี้ ทั้งผู้สอนกับผู้รับการสอนจะต้องมีการทบทวนวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์(ชั้นสูง)/คณิตศาสตร์(ชั้นสูง)ในห้องทดลองในโรงเรียนนายเรืออากาศฯ/ในสถาบันการศึกษาอื่นใด/ในบริษัทผู้ผลิต/ในโรงงานผลิตสร้างเป็นระยะๆในลักษณะหลักสูตรทบทวนสั้นๆ ให้เกิดตรรกะทางความคิดใหม่ๆสามารถพัฒนายกระดับสายวิทยาการนั้นๆโดยกระทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบสิ้นอายุราชการ/สิ้นอายุการทำงาน

ทั้งนี้ การศึกษาในสาขาวิชาประกอบอื่นๆเช่น เศรษฐศาสตร์ ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม …นั้นทุกคนสามารถใช้การศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบIT/Digital เป็นการเพิ่มเติมได้

4-อาชีพ ทักษะเฉพาะ เจ้าหน้าที่แรงงานฝีมือประเภทต่างๆ …ไปจนถึงเจ้าหน้าที่บริการ สามารถทำการศึกษาเล่าเรียน/เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเองจากระบบIT/Digital และสามารถทำการศึกษาเล่าเรียนสร้างทักษะฝีมือได้โดยตรงในห้องทำงานในโรงงาน/ในสถานบริการนานาประเภท ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการศึกษาแขนงสาขา(สามัญ)อื่นๆในสถาบันการศึกษา/ในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคตอีกต่อไป

อันเนื่องมาจากว่า มันมิได้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างทักษะใดๆขึ้นมาแม้แต่น้อย

-นักการเฉพาะเช่น นักดนตรี นักกีฬา นักศิลปวัฒนธรรม นักเขียน/นักกวี นักประวัติศาสตร์ อนุศาสนาจารย์ …ไปจนถึงพนักงานบริการนั้น ภายหลังจากที่จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นต้น(สามัญขั้นต้น ม.6 ผ่านกระบวนการจำแนกคัดกรองความถนัดด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์-พิสูจน์ทราบทักษะใดๆเป็นการเฉพาะตัว) แล้วก็สามารถจะเข้าไปศึกษาในสายวิทยาการนั้นๆโดยตรงได้ทันที

โดยนักวิชาการของแต่ละสายวิทยาการจะต้องสถาปนาวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

ในการนี้ หากประสงค์จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์(ชั้นสูง)/คณิตศาสตร์(ชั้นสูง)ในสถาบันการศึกษา/ในโรงเรียนนายเรืออากาศฯแห่งยุคอนาคตและ/หรือในสถาบันการศึกษาอื่นใดเพื่อยกระดับในความคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งใช้ในการพัฒนายกระดับองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมของสายวิทยาการนั้นๆก็ได้

อาชีพทักษะเฉพาะ เจ้าหน้าที่แรงงานฝีมือทุกคนอย่างน้อยจะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพ ในการนี้ คนกลุ่มนี้สามารถศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองผ่านระบบIT/Digital

5-นักการเมือง/นักปกครอง (ไม่ต่างจากอาชีพทักษะเฉพาะเฉกเช่น เจ้าหน้าที่แรงงานฝีมือ ตามข้อ4 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น)

กล่าวคือนักการเมือง/นักปกครองสามารถทำการศึกษาเล่าเรียน/เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านการเมือง/การปกครองได้ด้วยตนเองจากระบบIT/Digital และสามารถทำการศึกษาเล่าเรียนสร้างทักษะฝีปาก/ฝีมือทางการเมืองสร้าง “ความฉลาดในการคิด” ได้โดยตรง ในวงการเมืองนานาระดับ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการศึกษา(ท่องจำ)แขนงสาขาทางด้านกฎหมายการปกครอง/หรืออื่นๆในสถาบันการศึกษาที่มันมิได้เป็นเครื่องมือ “เปิดกว้าง-เสริมสร้าง” ทักษะใดๆบนตรรกะทางการเมือง/ทางสังคมในสภาพโลกาภิวัตน์ของประเทศไทยบนดินแดนสุวรรณภูมิขึ้นมาแม้แต่น้อย

ตรรกะทางการเมือง/การปกครองถือเป็นความสำคัญยิ่งสำหรับการนำพาบ้านเมือง

ทั้งนี้ ไทย/สยามแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ –เหมาะสมกับการเมือง/การปกครองในรูปแบบ “พ่อกับลูก” อันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบตัว : ป่าเขา/ป่าไม้ เส้นทางน้ำ แหล่งน้ำ พืชพรรณ สัตว์แมลง ชายหาด ทะเล ที่ดิน อากาศ/อวกาศ แร่ธาตุ คลื่นความถี่ พลังงาน …

เพียงแต่ว่า การนำพาบ้านเมืองไทยต้องอาศัยการเติมปัญญาไทยลงไปในธรรมชาติรอบตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ (มิใช่พึ่งพาปัญญาของชาวต่างชาติ ดังเช่นที่เป็นมาถึงปัจจุบัน )

จนกระทั่งบ้านเมืองไทย/ประเทศไทยกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาอย่างน่าเสียดาย จนกระทั่งคนไทยต้องกลายเป็นชนชาติยากจน มีแต่คนบางกลุ่ม(ซึ่งบรรดาคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มิได้ฉลาดมากนัก-ทว่าสามารถสร้างความร่ำรวยบนความยากจนของคนไทยทั้งชาติได้)

ปรากฎการณ์เช่นนี้สื่อถึงว่าการนำพาบ้านเมืองไทย อย่างไร้ตรรกะทางธรรมชาตินั้น มันสร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองได้มากเกินกว่าที่คิด

ดังนั้นนักการเมือง-/นักปกครองไทยจำเป็นยิ่งที่จะต้องมีตรรกะทางด้านความคิด บนกระบวนการทางการเมือง/การปกครองที่ดีเยี่ยม

อันหมายถึงว่า นักการเมือง/นักปกครองความฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เป็นเลิศนั่นเอง ปฏิเสธข้อเท็จจริงทางธรรมชาติข้อนี้มิได้

บทเรียนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลายาวนานนั้นมันสร้างความเจ็บปวด/สร้างความพินาศให้กับประเทศไทย/ให้กับคนไทยอย่างมากมายเกินกว่าที่จะยอมรับได้

นั่นหมายความว่า นักการเมืองไทย/นักปกครองไทย จำเป็นต้องมีพิ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ที่เป็นเลิศ สามารถคิดอย่างมีตรรกะได้อย่างลึกซึ้ง สร้างขื่อแป(บัญญัติกลไกกฎหมาย(ทุกระดับ)

กฎกติการะเบียบข้อบังคับอันเปรียบเสมือนซอฟแวร์ทางการเมืองบนความซับซ้อนทางสังคม. โดยอาศัยAlgorithmทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือแก้ปัญหา

อาชีพนักการเมือง/นักปกครองทุกคนอย่างน้อยจะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละระดับทางการเมือง/ทางการปกครอง

ในการนี้ คนกลุ่มนี้สามารถศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองผ่านระบบIT/Digital หรือหากต้องการจะยกระดับเป็นนักการเมืองชั้นเลิศของโลกแล้วบรรดานักการเมืองไทย/นักปกครองไทยสมควรอย่างยิ่งที่ต้องมี(และสอบผ่าน)ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูง/คณิตศาสตร์ชั้นสูงทางตรรกะการปกครองที่ดีเป็นต้นทุนอยู่ในตน ในการนี้

คนกลุ่มนี้สามารถศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองผ่านระบบการศึกษาพิเศษ(หลักสูตรทบทวน)ในห้องทดลอง(ทางคณิตศาสตร์)ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันหมาย รวมถึงในโรงเรียนนายเรืออากาศด้วย

หากประเทศไทยไม่เป็นเช่นนี้แล้ว บ้านเมืองไทยคงหมดหนทางรอด

กาลเวลาที่ผ่านมากว่าทศวรรษนั้นมันพิสูจน์ทราบให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้ว

การนำพาบ้านเมืองโดยไร้ตรรกะทางธรรมชาตินั้นมันสร้างความหายนะมากกว่าที่จะเป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรือง

ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้าง “คน” ภายใต้การสร้างระบบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งที่มันสอดรับกับยุคสมัย(ปัจจุบันคือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่มีวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เป็นแกนหลัก)

คนไทยฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์(ทางธรรมชาติ)/คณิตศาสตร์(ชั้นสูง) จำนวนไม่น่าจะเกินร้อยละ10ของประชากรไทยสมควรถูกสร้างและถูกวางตัวให้เป็นนักวิทยาศาสตร์-เป็นนักคณิตศาสตร์-เป็นมืออาชีพในแขนงสาขาของตน-เป็นผู้นำที่ฉลาดในทุกระดับในทุกGeneration: X Y Z a b …อย่างจริงจังแล้ว

ประเทศไทยบนดินแดนสุวรรณภูมิ “จะไปรอด” ได้ในสภาพโลกาภิวัตน์แห่งยุคสมัยที่มีเกษตรกรรม-อุตสาหกรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลแห่งปัจจุบันเป็นฐานราก

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!