วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

คนหลาย หมวก !!

11 พ.ย. 2019
136

 

วันเดียว 10 กว่า งาน
สวมหมวก หลากสไตล์ 5 ใบ

11 พฤศจิกายน 2562

“นายกฯบิ๊กตู่” นั่ง เฮลิคอปเตอร์ จาก พล.ม 2 รอ. ไปยังค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลาเมืองราชบุรี

พร้อมตรวจภูมิประเทศทางอากาศ เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 (จุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ- ภาคใต้ และภาคตะวันออก-ภาคตะวันตก) บริเวณสามแยกวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

จากนั้น นายกฯ เป็นประธานสักขีพยาน
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ที่ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

นายกฯกล่าวกับประชาชน

นายกฯติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคูคลอง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” การท่องเที่ยววิถีเกษตร สะท้อนประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น ณ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

นายกฯสักการะพระประธาน (หลวงพ่อลพบุรีราเมศร์) และนมัสการเจ้าอาวาส วัดโชติทายการาม ณ พระอุโบสถ

นายกฯเยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษและการผลิตผักผลไม้ไร้สารเคมี ตามวิถีธรรมชาติ /เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ

นายกฯลงเรือจากท่าเรือวัดโชติทายการามไปยังตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

นายกฯเยี่ยมชมร้านค้าเก่าแก่ริมคลองดำเนินสะดวก และพบปะประชาชน

นายกฯเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการปศุสัตว์และสินค้า OTOP และพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

นายกฯตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพ ณ บ้านพัก 60 หลัง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายกฯเปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจบ้านให้ผู้เข้าอาศัย

นายกฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้นำจิตอาสาสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก 60 หลัง

นายกฯ เยี่ยมชมบริเวณบ้านพัก

นายกฯพบประชาชน ที่ โรงงานกระดาษไทย ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายกฯ ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโดยพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทย

นายกศ ประธานสักขีพยาน
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

(3) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ผู้แทนชุมชน

นายกฯ กล่าวกับประชาชน

นายกฯเยี่ยมชมบริเวณโรงงานกระดาษ

ตบท้ายภารกิจ วันนี้…นายกฯ ร่วมลอยกระทงกับชาวกาญจนบุรีในงานประเพณีลอยกระทง ที่ ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

error: Content is protected !!