วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ตรวจแถว ส่วนราชการ กาญจนบุรี

11 พ.ย. 2019
93

 

“บิ๊กป้อม” ถก ส่วนราชการ “กาญจนบุรี” ชี้ ความสงบ-ความมั่นคงในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญ ลั่น ต้องดำรงรักษาไว้ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสันติสุขของบ้านเมือง….. กำชับ แก้แรงงานต่างด้าว-ค้ามนุษย์


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานประชุมติดตามและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ กาญจนบุรี

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำ รอง นายกฯ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร ขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้กับทุกส่วนราชการของ จ.กาญจนบุรี ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ผ่านมาให้มีความคืบหน้าในทุกด้าน

โดยได้ย้ำนโยบายสำคัญ ให้ร่วมสร้างความตระหนักรู้กับประชาชน ถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่ต้องดำรงรักษาไว้เพื่อสันติสุขของบ้านเมือง และให้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

พร้อมทั้งให้ทำความเข้าใจและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม

ขณะเดียวกันจำเป็นต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนม่าในพื้นที่ ให้ครอบคลุมทั้งระบบและต้องไม่ให้มีการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด

สำหรับการพัฒนาระดับพื้นที่ ทุกส่วนราชการต้องลงพื้นที่ ดูปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน

โดยจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ชัดเจน เพื่อการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และเสริมจุดแข็ง กระจายประโยชน์ในพื้นที่ให้ทั่วถึง

ในขณะเดียวกัน ต้องเร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านสามารถยืนและตั้งหลักได้บนที่ดินทำกินได้อย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการกระจายน้ำ การปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำให้เพียงพอเพื่อการเกษตรในพื้นที่อย่างทั่วถึง

นอกจากนั้น การดูแลแหล่งต้นน้ำเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องส่งเสริมโครงการป่าชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยกันฟื้นฟูรักษาทรัพยากรน้ำและป่าไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ พลเอกประวิตร ได้กำชับกับทุกส่วนราชการว่า ความสงบและความมั่นคงในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกส่วนราชการในพื้นที่ จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและทั่วถึง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

โดยยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก เพื่อมุ่งลดเงื่อนไขความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้มากที่สุด ตามนโยบายหลักของรัฐบาล

error: Content is protected !!