วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“บิ๊กป๊อก”บินปัตตานี ติดตามสถานการณ์ ไฟใต้ พร้อม พบปะ “คณะขับเคลื่อนสภาสันติสุขฯ” มอบ “แม่ทัพ4”มีอำนาจดูแล ย้ำ เข้าใจ-มั่นคง-พัฒนา

09 พ.ย. 2019
117

 

“บิ๊กป๊อก”พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ภาคใต้ติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมพบปะคณะขับเคลื่อนสภาสันติสุขตําบล เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน ที่ สโมสรนายทหารสัญบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ต้อนรับ

รมว.มหาดไทย ได้มอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะทำงาน

โดยมอบอำนาจเต็มให้กับแม่ทัพภาคที่ 4 ในการกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยให้แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแกนนำหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนกองกำลังทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน สู่การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ ให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นและดำเนินการตามกรอบนโยบายของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้วางไว้ด้วยความเป็นหนึ่งเดียว เป็นเอกภาพ”

ในส่วนของการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ำในนโยบายที่สำคัญ 3 ประการ คือ

การสร้างความเข้าใจ
” ให้ถือเป็นอันดับที่ 1 ในการที่จะสร้างความสงบสุขด้วยการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน โดยปราศจากเงื่อนไข เป็นพื้นฐานสำคัญประการแรกในการดำเนินการ ต้องเคารพเรื่องของวัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติ ให้อยู่ได้ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม ก่อนที่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่ความมั่นคงและการพัฒนา”

ความมั่นคง
“เจ้าหน้าที่รัฐต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้ ทำพื้นที่ให้เกิดความสงบ ใช้มาตรการทางกฏหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อจำกัดพื้นที่ลดการก่อเหตุ เป็นกำลังที่เข้มแข็ง รักษาความความมั่นคงในพื้นที่ได้ในทุกสถานการณ์ มีความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยเชื่อว่าถ้ากำลังเข้มแข็ง ทั้งร่างกาย,จิตใจ ฝึกฝนและใส่ใจ จะสามารถคุ้มครองพื้นที่และประชาชนให้อยู่ได้ด้วยความปลอดภัย”

การพัฒนา
“การพัฒนาให้ดำเนินงานโดยสภาสันติสุขตำบล ผนึกกำลังร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำศาสนา,ผู้นำทางศรัทธา,และประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน,ระดับตำบล ให้บูรณาการการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่

และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุข โดยปราศจากเงื่อนไข ให้มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในทุกมิติ”

error: Content is protected !!