วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

เสื้อสมาคม แบบใหม่ สีใหม่ สุดสดใส รับ 29 ปี วันเกิด สมาคมแม่บ้านกลาโหม …”ปลัดฯณัฐ” ร่วมยินดี

 

คุณเปิ้ล รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบรอบปีที่ 29 ที่ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)

โดยมี พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ร่วมแสดงความยินดี

สมารม แม่บ้าน สป.ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2533 ภายใต้คำขวัญ “สานงาน สานใจ ให้กลาโหม” การดำเนินงานมีนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สมาคมอย่างต่อเนื่องมาแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน 21 คน

นับแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณะ และกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดูแลทุกข์สุขของกำลังพลและครอบครัว ทำให้สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานที่ทรงคุณค่าและสง่างามสืบเนื่องต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

error: Content is protected !!