วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ทหาร 18 ชาติ ฝึกต้านก่อการร้าย

07 พ.ย. 2019
275

 

ทหาร 10ชาติ Asean และ8 คู่เจรจา
เกือบพัน ฝึกร่วมภาคสนาม”ต่อต้านการก่อการร้าย” ….จีนและ ศตก. เจ้าภาพร่วม ใน กรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน ADMM ก่อนไปฝึกที่ กุ้ยหลิน 8-22 พย.นี้

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน และ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ทุ่งสีกัน

การฝึกภาคสนาม ได้แก่ การฝึกเทคนิคพื้นฐานของกำลังแต่ละส่วน การฝึกประกอบกำลัง ร่วม/ผสม นานาชาติ และการฝึกภาคสนาม โดยได้นำระเบียบปฏิบัติประจำของกองกำลังร่วมผสมการต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองมาใช้เป็นแนวทางในการฝึก

ซึ่งมีกำลังเข้าร่วมการฝึกจาก 18 ประเทศ มีกำลังรวม770 นาย

โดยกำลังฝ่ายไทยจัดกำลังจาก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เดินทางเข้าร่วมการฝึก102 นาย

การฝึกในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาระบบเตรียมกำลังรบและการพัฒนากลไกการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายตามระเบียบปฏิบัติประจำของกองกำลังร่วมผสมการต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทำให้ประเทศสมาชิกได้เข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติของกำลังร่วมผสมตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากภัยการก่อการร้ายและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายให้แก่ประชาคมโลก อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM–Plus) ที่มีประเทศสมาชิกจำนวน 18 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 8ประเทศ

เพื่อตอบสนองความท้าท้ายด้านความมั่นคงผ่านโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

โดยมีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ 7ด้าน คือ การให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ, ความมั่นคงทางทะเล , การแพทย์ทางทหาร, การต่อต้านการก่อการร้าย, การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ, การปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และความมั่นคงทางไซเบอร์

โดยมีประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วม

ในการจัดการฝึกการแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้าย ประกอบด้วย การฝึกการแก้ไขปัญหาบนโต๊ะของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Table Top Exercise : TTX) ที่ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ระหว่าง วันที่ 1-4 กันยายน 2562

และการฝึกสาธิตการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมือง ในห้วงวันที่ 8-22 พฤศจิกายน2562 ที่ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

error: Content is protected !!