วันพุธ, 22 กันยายน 2564

เปิดหลักสูตร วสท. 61

07 พ.ย. 2019
1334

 

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี
พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ
สำหรับหลักสูตรเสนาธิการทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร การยุทธร่วม การยุทธผสม การอำนวยการระดับสูง อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและอำนวยการยุทธ ในการรักษาความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้เปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารมาตั้งแต่ พ.ศ.2499 และมีนักศึกษาจบหลักสูตรดังกล่าวทั้งสิ้น 60 รุ่น ปัจจุบันคือรุ่นที่ 61 โดยในปีนี้มีจำนวนนักศึกษาจาก ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ภาคเอกชน และมิตรประเทศ รวมทั้งสิ้น 90 คน

error: Content is protected !!