วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ผาเมือง เกรียงไกร!!

01 พ.ย. 2019
155

 

“บิ๊กแดง” กำชับ “กองกำลังผาเมือง”
เข้มงวดขายแดน สกัดยาเสพติด พร้อมช่วยเหลือประชาชน ทั้ง ภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตรวจเยี่ยกองกำลังผาเมือง” จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน และกิจกรรม/โครงการที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือประชาชน ในห้วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติดที่ตรวจยึดได้เป็นจำนวนมากและยังคงสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง

โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมือง และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ โดยเน้นย้ำเรื่องการปราบปรามสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดน

รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูหนาวตามแนวชายแดน ไฟป่า หมอกควัน

ซึ่งกองกำลังผาเมืองเป็นหน่วยงานหลักกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบก ในการป้องกันประเทศตามเขตแนวชายแดนภาคเหนือ ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือ และการรักษาความปลอดภัย รวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชน

error: Content is protected !!