วันพุธ, 29 กันยายน 2564

ยก “อ.จะนะ จ.สงขลา” เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

31 ต.ค. 2019
156

 

“บิ๊กป้อม” ประชุม กก.ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ แนะ ศอบต.-สมช. ทำงานร่วมกัน ยก “อ.จะนะ จ.สงขลา” เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เร่งจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชน ทำชายแดนใต้ให้ทัดเทียมภาคต่างๆ สู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมประเทศมุสลิมในภูมิภาค


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/62 ที่ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำ รองนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ขับเคลื่อนการทำงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ในการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

โดยกำหนดให้ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ “ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน

และเห็นชอบร่วมกันในการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในที่ดินทำกิน แผนบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ผ่านโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผ่านกลไก “สภาสันติสุขตำบล” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งด้านการอำนวยความเป็นธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ทั้งด้านทุนการศึกษาและเงินยังชีพ รายเดือน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำ นโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นที่จชต. ที่ต้องการเร่งรัดพัฒนาทุกมิติไปพร้อมกันตามวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น ให้มีความสมดุลและเท่าเทียมกับภูมิภาคอื่นของประเทศ โดยมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศโลกมุสลิม

โดยย้ำ ความจำเป็นที่ทุกส่วนราชการ ต้องทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนา จชต. ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการจัดสรรให้มีที่ดินทำกิน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ปราศจากอิทธิพลกดทับ

โดยต้องบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

ทั้งนี้ เชื่อว่า การสร้างงาน การสร้างอาชีพและสร้างโอกาสให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้น จะเป็นต้นทางนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต.

นอกจากนั้น พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ ขอให้ทุกฝ่าย ประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มี กอ.รมน.ภาค 4 ทำหน้าที่หลัก ด้านงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในขณะที่ ศอบต.เป็นเจ้าภาพ กำหนดเป้าหมายและกรอบการพัฒนาที่ชัดเจนตามลำดับ

โดยมี สมช. ทำหน้าที่เชื่อมโยงมิติความมั่นคงและการพัฒนาอย่างประสานสอดคล้องกัน ซึ่งจำเป็นต้องให้น้ำหนักในการสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

error: Content is protected !!