วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“โฆษกกห.” ยัน ไม่มีรายงาน 100 ก่อการร้ายเข้าประเทศ ถาม “เต้ มงคลกิตติ์” เอาข่าวมาจากไหน แต่ยัน หน่วยความมั่นคงพร้อมดูแล /บิ๊กตู่ สั่งการ ดูแลประชุมAsean summit

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เป็น ประธานการประชุม สภากลาโหม ครั้งแรกของ ปีงบประมาณ 2563 โดยมี ปลัดกลาโหม ผบ.สส. ผบ.เหล่าทัพ และ นายทหารระดับ 5 เสือ แต่ละเหล่าทัพ

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ ได้สั่งการเป็นนโยบาย ในเรื่อง การสนับสนุนจัดประชุม ASEAN Summit ครั้งท่ี 35

โดยให้ หน่วยขึ้นตรงกลาโหม (นขต.กห.) และเหล่าทัพ สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 35
ระหว่าง 31 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน 2562

ในส่วนที่รับผิดชอบกับกระทรวงการต่างประเทศ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสารัตถะ ด้านการรักษาความปลอดภัย การต้อนรับผู้นาประเทศที่ท่าอากาศยานทหาร และ การนาเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ สมเกียรติของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีน้ี

รวมทั้ง การจัดประชุม ADMM Retreat และ ADMM-Plus
ให้ หน่วยขึ้นตรง กลาโหม(นขต.กห.) และเหล่าทัพ สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ADMM Retreat และ ADMM-Plus
ระหว่าง 16-19 พฤศจิกายน2562

รวมท้ังการจัดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense & Security 2019) ระหว่าง 18-21 พฤศจิกายน 2562

โดยให้เตรียมความพร้อมทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง ด้านสารัตถะ ด้านพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังให้แสวงหาประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ ในประเด็นท่ียังไม่ได้ ข้อยุติ หรือที่ต้องการผลักดันเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน

ตลอดจนร่วมดูแล รักษาความปลอดภัยผู้นำและผู้แทนประเทศ ต่าง ๆ ระหว่างพำนักในประเทศไทย

โดยให้นำบทเรียนจากการดาเนินการด้านต่าง ๆ ครั้งที่ผ่านมา เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา ให้กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ในครั้งนี้ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ให้ใช้โอกาสการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ เน้นการมองไปสู่อนาคตและเสริมสร้าง ความเป็นแกนกลางของอาเซียนให้เข้มแข็งข้ึน แสวงหาความร่วมมือ

รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น กับ ประเทศนอกภูมิภาคภายใต้แนวคิดหลัก คือ “ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ”

สำหรับการจัดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ นั้น ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอ งานวิจัย ท่ีพัฒนาไปสู่การผลิตเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ เพื่อการปฏิบัติการทางทหาร การสนับสนุนภารกิจที่มิใช่สงคราม และสามารถผลิตใช้ได้เองภายในกองทัพเป็นหลัก เช่น การบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน และ การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ เพื่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการทางทหาร

ส่วนการที่ นาย มงคลกิตติ์ อ้างว่ามี กลุ่มก่อความไม่สงบ 100คน เตรียมมาก่อเหตุช่วงการประชุม นั้น พลโท คงชีพ กล่าวว่า เรา ไม่มี รายงานข่าวขนาดนั้น ต้องถามว่าได้ข่าวมาจากไหน

แต่เราเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ ในทุกรูปแบบ เราพร้อมดูแลความปลอดภัย ผู้นำ18 จาก ประเทศ โดยเรามีการประชุม มากถึง 180 การประชุม เราดูแลอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้กระทบการประชุม และไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อปี 2552 ขอให้ทุกคนเป็นหูเป็นตา หากมีอะไรผิดสังเกตุ ให้แจ้งจนท.

“ไม่อยากใช้โอกาส และสถานการณ์ นี้ มาสร้างให้กระทบภาพลักษณ์ประเทศ “

ทั้งนี้ ได้ประสานกับประเทศต่างๆ มนการดูแล เพราะมีปัญหาของแต่ละประเทศ เราก็พร้อมสนับสนุน ดูแล

ส่วนเรื่อง ข่าวปลอมนั้น พลเอกประยุทธ์ ได้สั่งการให้ดูแล

ทั้งนี้ เป็น ปัญหาของทุกประเทศ ขอให้ทุกเหล่าทัพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน ทั้ง ข่าวเท็จ ต่างๆ ให้ เหล่าทัพ รีบทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และประทับตรา ไม่ถูกต้อง และ ให้ข้อมูลที่ถูกต้เอง ต่อปชช.

ส่วนคนที่ปล่อยข่าวปลอม ดำเนินการตามกม. ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้วย
ต่อต้นตอ ต่อผู้เผยแพร่ รับโทษทางกม.ด้วย

///

error: Content is protected !!