วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“ผบ.เหล่าทัพ” เตรียมความพร้อม รับมือ ก่อเหตุร้ายภายในประเทศ -ไฟใต้

30 ต.ค. 2019
121

“ผบ.เหล่าทัพ” เตรียมความพร้อม รับมือ ก่อเหตุร้ายภายในประเทศ -ไฟใต้ ….. ทำ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบข่าวกรอง ระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธีร่วม ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2563

โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ในด้าน การป้องกันประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม

การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ

โดยการส่งเสริมบทบาทและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนตามแนวทางทรรศนะของอาเซียน (ASEAN Outlook)

พร้อมทั้งดำรงความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ บูรณาการขีดความสามารถงานการทูตฝ่ายทหาร การพัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร (ศทช.ศบท.)

การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยการใช้ศักยภาพของกองทัพสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน

โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมิตรประเทศ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับหลักสูตรการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพไทย ให้เป็นมาตรฐานสากล

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและรมว.กลาโหม ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา ขีดความสามารถศูนย์บัญชาการทางทหาร ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบข่าวกรอง ระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธีร่วม เพื่อสนับสนุนแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations)

การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี2563 (กฝร.63) ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพ และการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ การรักษาความมั่นคงของรัฐ

โดยดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล

error: Content is protected !!