วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

เหล่าทัพ จับมือ ต้านขบวนการ บ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติ

30 ต.ค. 2019
175

 

“บิ๊กกบ” นำประชุม “คณะผู้บัญชาการทหาร-ผบ.เหล่าทัพ” ที่ กลาโหม ครั้งแรก …. สั่งเหล่าทัพ “พิทักษ์-เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อต้านการบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติ ในเว็บไซต์-สังคมออนไลน์ -Social Network เดินหน้า การปฏิบัติการ ใช้ Network Centric Operations

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2563

โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ผบ.ทหารสูงสุด
กล่าวแสดงความยินดีกับ พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นายทหารและนายตำรวจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ รวมทั้งผู้ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2562

ทั้งนี้ พลเอก พรพิพัฒน์ ได้มอบนโยบายแก่เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจ และกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการร่วม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชน จำนวน 6ด้าน ได้แก่

การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ให้ประชาชนมีความจงรักภักดีและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์

รวมทั้งพัฒนาและขยายผลการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเต็มขีดความสามารถ น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” มาเป็นแนวทางดำเนินการ

ตลอดจน สนับสนุนและขยายผลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และงานตามพระบรมราโชบาย

การป้องกันประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา ขีดความสามารถศูนย์บัญชาการทางทหาร ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบข่าวกรอง ระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธีร่วม เพื่อสนับสนุนแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations)

ตลอดจน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี2563 (กฝร.63) ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพ และการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ
การรักษาความมั่นคงของรัฐ

โดยดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล

การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตลอดจนติดตามตรวจสอบผู้กระทำผิดที่เผยแพร่ข้อมูล การบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติ ในเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และการสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ (Fake News) ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ

โดยการส่งเสริมบทบาทและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนตามแนวทางทรรศนะของอาเซียน (ASEAN Outlook)

พร้อมทั้งดำรงความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ บูรณาการขีดความสามารถงานการทูตฝ่ายทหาร การพัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร (ศทช.ศบท.)

การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยการใช้ศักยภาพของกองทัพสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม อาทิ การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก เป็นต้น และพัฒนา ขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย

โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมิตรประเทศ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับหลักสูตรการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพไทย ให้เป็นมาตรฐานสากล

การบริหารจัดการกองทัพ โดยการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นทหารอาชีพให้กับกำลังพล

โดยกำลังพลทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

รวมทั้งดูแลทหารกองประจำการดุจญาติมิตรในครอบครัว โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิทธิกำลังพล ตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่ พัฒนางานด้านสวัสดิการ การศึกษา

ตลอดจนพิจารณาใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย บนพื้นฐานของนวัตกรรม

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและรมว.กลาโหม ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว และสนับสนุนส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการประสาน

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นเวทีที่ร่วมกันพิจารณาและตกลงใจในประเด็นสำคัญ

อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของกองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในอันที่จะร่วมกัน
สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ และความผาสุกให้กับประชาชนสืบต่อไป

error: Content is protected !!