วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ปลุกหลังบ้าน ทบ.ทำงานให้สำเร็จ

28 ต.ค. 2019
157

 

“ดร.อ้อ” ยินดี กับหลังบ้าน ที่ หน้าบ้านได้ดี เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง
ชี้ แม่บ้าน ทบ. มีส่วนสำคัญช่วย ขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จ ทำให้กองทัพเจริญก้าวหน้า เข้มแข็งมีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับถึงการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติ

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์. นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก แสดงความยินดีกับสมาชิกแม่บ้านทหารบก ในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ที่ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต

ดร.อ้อ กล่าวว่า ยินดีกับสมาชิกแม่บ้านทหารบกทุกคนที่คู่สมรสได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลความภาคภูมิใจ แก่วงศ์ตระกูล รวมทั้งเป็นเกียรติกับสมาคมหน้าบ้านทหารบกและกองทัพบก

โดยรวมการดำเนินภารกิจของกองทัพในช่วงที่ผ่านมา คู่สมรสได้เป็นกลไกสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจทุกด้านให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

โดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งได้ส่งเสริมให้กองทัพมีความเจริญก้าวหน้า เข้มแข็งมีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับถึงการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฎิบัติหน้าที่ของทุกท่าน ในฐานะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่จะต้องดำเนินการสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก ในการดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลของกองทัพบกให้มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อการเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลของกองทัพบก ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ

พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

ซึ่งภารกิจเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกองทัพบกและส่วนรวมที่สมาคมแม่บ้านทหารบก ได้ดำเนินการตลอดมา

จึงขอให้สมาชิกแม่บ้านทหารบกทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินภารกิจทุกด้านของสมาคมให้บรรลุผลสำเร็จ

error: Content is protected !!