วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ตั้ง “ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า “ -รสทป. ร่วมใจประชาชน รักษาป่า ให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกัน อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

22 ต.ค. 2019
333

 

“รองบุ๋ม” พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาค1 เป็นผู้แทน บิ๊กหนุ่ย พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 เปิดการฝึกอบรมโครงการ “ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า “ (รสทป.) รอบพื้นที่แปลงปลูกป่าฯในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 160 คน ที่ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหารราบ

โดยมีผู้แทน จาก ปตท.จำกัด(มหาชน), กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมพิธีฯ

โครงการ รสทป. เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการจัดทำโดยกองทัพภาค กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่า มาเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้

และเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรในการดูแลรักษาป่าไม้อย่างได้ผล จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับพระ ราชทาน “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”

และต้องการให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และลดความขัดแย้งระหว่างราษฎร กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะถ่ายทอดทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไปสู่ญาติมิตร เป็นการจัดตั้งองค์กรมวลชนพิทักษ์ป่าไม้ของหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาการทำลายป่า ส่งเสริมให้เกิดและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในโอกาสต่อไป

โดยดำเนินการฝึกอบรมให้กับ ราษฎรในหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า จำนวนผู้รับการฝึกอบรมประมาณ 100 – 150 คน/รุ่น

error: Content is protected !!