วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

“พลเอก อาชวินทร์” อดีตทหารเสือฯ วัย 75 ปี .พ้น จากการเป็น “ราชองครักษ์พิเศษ”

21 ต.ค. 2019
787

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ โดยมีเนื้อหาดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2562
——

ทั้งนี้ พลเอก อาชวินทร์ เป็น นายทหารที่ ติดตามถวายงาน ในฐานะ นายทหารเสือฯเสริม มาตั้งแต่เป็นนายทหารหนุ่มๆ เคยเป็น ผบ.พล.1รอ. รองแม่ทัพภาค1 โดย ปัจจุบัน มีอายุ 75 ปี แล้ว เป็น เตรียมทหาร 4 จปร.15 โดยเป็นนายทหารราชองครักษ์ ใน ร.9 มาตลอด จนสิ้นรัชกาล และต่อมา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษ ใน ร.10 ก่อนที่จะโปรดเกล้าฯให้พ้นหน้าที่

error: Content is protected !!