วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ชายแดนใต้ ก็มีจิตอาสาฯ

21 ต.ค. 2019
135

 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”จัดตั้งศูนย์จิตอาสาฯ

“แม่ทัพภาค4” ปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมร่วมกิจกรรม จิตอาสาฯ กับน้องๆนักศึกษา

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.ภาค 4 เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะอาจารย์ นักศึกษา สมาชิกจิตอาสาต้อนรับ

หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและนักศึกษาที่ได้ ร่วมทำความดีเพื่อส่วนรวม เป็นต้นแบบจิตอาสาที่ดี มีผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานจิตอาสา และเข้าชมสถานที่ทำงานภายในศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยได้กล่าวชื่นชมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมพลังสามัคคี ทำความดีเพื่อส่วนรวม

ขอให้มีใจที่เป็นจิตอาสาร่วมกันพัฒนาประเทศและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ต่อจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปยังหอประชุม 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

โดยได้รับเกียรติการบรรยายจากวิทยากร 904 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

จากนั้น เดินทางต่อไปยังบริเวณลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย” บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัย และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ให้หน่วยงานและประชาชนจิตอาสาได้ ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดตั้งศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้น ตามแนวพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดำเนินกิจกรรม ด้านจิตอาสา สนองพระราชปณิธานที่ว่า สืบสาน รักษา และต่อยอด โดยได้ปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา และเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

error: Content is protected !!