วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

รวมดาว “ผบ.สูงสุด”

18 ต.ค. 2019
360

 

“บิ๊กสร้าง” นำทีม สว.อดีต ผบ.สส. -บิ๊กทหาร ในนาม “คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา” ถก “การทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม ที่ กองทัพไทย

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นประธานในการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม

โดยมี บิ๊กตี๋ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร อดีตผบ.สูงสุด บิ๊กเต้ พลเอกสมหมาย เกาฏีระ อดีต ผบ.สส. บิ๊กอู้ด พลเอก อู้ด เบิ้องบน อดีตปลัดกลาโหม บิ๊กเมา พลเอก อุดมัย ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาค4 และอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมคณะ

โดยมี บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้อนรับ

โดยมีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ เข้าร่วมการประชุมฯ ที่ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม

ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

บิ๊กตี๋ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร อดีตผบ.สูงสุด และ รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา (1) บรรยายสรุป เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ : เนื้อหาและความเชื่อมโยงกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย”

จากนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ได้บรรยายสรุปเรื่อง บทบาทและภารกิจหลักที่สำคัญของทหารในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน

ตลอดจนได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการของกองทัพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการทหารทั้งปวง

รวมถึง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความมั่นคงแบบองค์รวม พิจารณา ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน

error: Content is protected !!