วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ตั้งใจเรียน นะ

 

“บิ๊กนัต” เปิด หลักสูตรวิทยาลัยทัพอากาศ รุ่น54 ชี้ วทอ. เป็น สถาบันการศึกษาของทหารอาชีพ สร้าง ผู้นำ และฝ่ายเสธ.ที่มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การทัพอากาศ รุ่นที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

หลักสูตรการทัพอากาศ มีความมุ่งหมาย เพื่อให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ และเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายอำนวยการระดับสูงที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลัง สามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ มีระยะเวลาในการศึกษา 48 สัปดาห์

สำหรับหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่54 เปิดการศึกษาตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 11กันยายน 2563 มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ เอกชน และมิตรประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย

พลอากาศเอก มานัต กล่าวในพิธีเปิดการศึกษา ว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม และจริยธรรม

ที่ผ่านมา วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้พัฒนาบุคลากร ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยหลายท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่นักศึกษาควรได้ศึกษาและถือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความตั้งใจพร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนแก่นักศึกษาทุก ๆ ด้าน เต็มกำลังความสามารถ

ดังนั้น ผมขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่กำหนดไว้”

error: Content is protected !!