วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ทรงรักทะเล รักสัตว์ทะเล

 

“เจ้าฟ้าหญิง สิริวัณณวรีฯ” ทรงมอบ กองทัพเรือ เป็นกำลังหลัก ทำโครงการ “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”
และ “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ”
…..”ผบ.ทร.” รับเสด็จฯ ทรงปล่อยเต่าทะเล และร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เกาะสมุย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ครั้งที่ 1
ที่ สถานีทหารเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ปลายแหลมโจรคร่ำ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ทรงปล่อยเต่าทะเล จำนวน 330 ตัว ทรงร่วมปลูกหญ้าทะเล จำนวน 3,300 ต้น เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารของพะยูน เต่าทะเล และสัตว์ทะเลอื่นๆ

และ ทรงร่วมทำความสะอาดชายหาด ร่วมกับกองทัพเรือ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่วนราชการ สถานศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล นักดำน้ำอิสระ ตลอดจนศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง เข้าร่วมทำกิจกรรม กว่า 2,000 คน

โดยมี พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เข้าเฝ้าฯรับเสด็จฯและ ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมสัญจรหนึ่งใน 4 ครั้ง ที่จะรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรทั้งบริเวณชายฝั่ง และในทะเล ให้เกิดความสะอาด ปราศจากขยะ ถุงพลาสติก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล เพื่อลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหายาก หรือที่ใกล้สูญพันธุ์

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ และจะทำให้ระบบนิเวศในพื้นที่นั้นสมบูรณ์ต่อไป

กองทัพเรือ ได้สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการดำเนินงานสนับสนุน “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ที่ทรงมีความห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์

และ

” โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ” ได้ดำเนินโครงการฯจำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1.ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ประกอบด้วยแผนงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงาน และแผนงานสนับสนุนการอนุรักษ์พะยูน โดยมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานกรรมการ
2.ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง ประกอบด้วยแผนงานจัดทำปะการังเทียม และแผนงานอนุรักษ์ท้องทะเล โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานกรรมการ
3.ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยแผนงานเสริมสร้างจิตสำนึก และแผนงานประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานกรรมการ

กองทัพเรือ ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ” โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ” เพื่อส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้สิ่งมีชีวิตในทะเลยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์

#savethecoralandunderthesea

error: Content is protected !!