วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ดูแล ทหารผ่านศึก

 

“บิ๊กตู่” นั่งนายกสภาทหารผ่านศึก ครั้งแรก สานต่อ”บิ๊กป้อม” ดูแลทหารผ่านศึก. โครงการปรับปรุง แฟลต 319 ล้าน หมู่บ้านฯทหารผ่านศึก เกาหลี รามอินทรา /“บิ๊กตู่” สั่ง ดูแลทหารผ่านศึก ให้อยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะเสียสละ ดูแล ปกป้อง ประเทศชาติ มา พร้อมเพิ่มค่าตอบแทน สูงขึ้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม และ นายกสภาทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ที่ ห้องชัยสมรภูมิ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครั้งแรก ตั้งแต่เป็น นายกสภาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ ได้รับทราบ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา

ที้งนี้ ในการประชุมสภาทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรมว.กลาโหมและ นายกสภาอผศ. ได้ มีมติอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหม เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง ที่พักอาศัย 319,580,000- บาท

รวมทั้ง พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งนายทหารประจำการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต, แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต และแต่งตั้งนายทหารประจำการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และที่ปรึกษาสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต ในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงโครงสร้างขององค์การฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยปรับเพิ่มสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต จำนวน ๓ เขต ได้แก่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเลย, สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ และปรับพื้นที่การสงเคราะห์ในส่วนภูมิภาคให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ ระยะทาง และจำนวนทหารผ่านศึก

จึงได้ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งนายทหารประจำการ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต, แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต, แต่งตั้งนายทหารประจำการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาองค์การฯ และ ที่ปรึกษาสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต และได้นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและข้อบังคับรับทราบและเสนอสภาทหารผ่านศึก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/นายกสภาทหารผ่านศึก ได้กรุณาลงนามในร่างคำสั่งดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

อนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการของสภาทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่ง ที่ ๑๐๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยความเห็นชอบของสภากลาโหม ให้แต่งตั้งกรรมการสภาทหารผ่านศึกจำนวน ๗ คนดังนี้ กรรมการสภาทหารผ่านศึก ประเภททหารผ่านศึกประจำการ ได้แก่ พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล, พลตำรวจโท วิชิต ปักษา และ นายธนาคม จงจิระ กรรมการสภาทหารผ่านศึก ประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการ ได้แก่ พลเอก พิชาติ เขม้นจันทร์, พลเอก ศักดิ์ณรงค์ เอียงพยุง, พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล และ พลเอก ยุทธชัย พันธุ์งาม

การแก้ไขระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสวัสดิการเจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการพิเศษ เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพได้ปรับตัวสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ด้านสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการพิเศษขึ้นใหม่ อาทิ กรณีครอบครัวถึงแก่กรรม กรณีประสบภัย กรณีอุปสมบถ กรณีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ กรณีทำการสมรสครั้งแรก รวมทั้งการมอบของที่ระลึกกรณีปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๕ – ๒๕ ปีขึ้นไป

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม กล่าวว่า ในการประชุมสภาทหารผ่านศึก (อผศ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก ครั้งแรก ได้ให้แนวทาง และดูแลความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึก เพราะพวกเขาได้ดูแลประเทศชาติมา ต้องทำให้อยู่ในสังคมได้ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

ทั้งเรื่องค่าตอบแทน ให้กับทหารผ่านศึก ซึ่งปัจจุบันมีการมอบค่าตอบแทนให้ตามขั้นตอนและบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นที่ 1,2,3,4 อยู่แล้ว แต่อนาคตจะมีการเพิ่มค่าตอบแทนค่าครองชีพให้แก่ทหารผ่านศึกในแต่ละชั้น ให้สามารถอยู่ได้

และวันนี้ พลเอกประยุทธ์ ได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการทหารผ่านศึกไปพิจารณา ว่าจะทำอะไรให้ทหารผ่านศึกได้มากขึ้น แต่ยังไม่ไม่ได้มีการคุยเรื่องวงเงิน

แต่ได้มอบนโยบายที่ให้อผศ.พิจารณาตามงบประมาณที่ อผศ.มีอยู่ ซึ่งในครั้งหน้าที่ นายกฯจะมาประชุม จะมีการเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

error: Content is protected !!