วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“ปลัดกลาโหม” ร่วมงาน66 ปี “กรมพลังงานทหาร” ..

“ปลัดกลาโหม” ร่วมงาน66 ปี “กรมพลังงานทหาร” ….หน่วยทหาร ที่มีความสามารถในการขุดเจาะน้ำมัน ทำน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการพลังงานทดแทน สนับสนุนพลังงานให้โรงเรียนที่ห่างไกล
พร้อม ยึดหลักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาความมั่นคงของประเทศ

พลเอกณัฐ​ อินทร​เจริญ​ ปลัด​กระทรวง​กลาโหม​ เป็นประธาน​ในพิธีสงฆ์วันคล้ายวันสถาปนา​กรมการพลังงานทหาร ครบรอบปีที่ 66 ที่ ห้องโป่งทรายคำ ชั้น7 กรมการ​พลังงาน​ทหาร

กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (พท.ศอพท.) สนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เพื่อความมั่นคงของประเทศตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม

โดยมีหน้าที่ในการวางแผน ดำเนินการ ควบคุม วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สะสม และให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการพลังงานทดแทน

โดยมี หน่วยขึ้นตรงในต่างจังหวัด คือ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

และยังมีศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพด้านพลังงาน

รวมถึงบริหารจัดการสถานที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

โดยในปี 2562 กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้ดำเนินการเปิดการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมจำนวน 3 หลุม คือ หลุม FA – MS – 62 – 98 ​_หลุม FA – NY – 62 – 11 / หลุม FA – MS – 62 – 99

ทั้งนี้ได้ดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในปี 2562

โดยการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ บนรถลากจูงขนาดเล็ก จำนวน 2 ระบบ นำไปติดตั้งใช้งานในโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ ในพื้นที่บ้านห้วยลู่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน จำนวน 2 จุด เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างในชุมชน

รวมทั้งเป็นจุดรับชมข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม และเพื่อจ่ายไฟฟ้าและแสงสว่างให้กับบริเวณอาคารส่วนกลาง อาคารการศึกษานอกโรงเรียนและอาคารสำหรับเด็กเล็ก และการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ บนรถลากจูงขนาดเล็ก จำนวน 1 ระบบ และระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 3 กิโลวัตต์ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต.ถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงการดำเนินงานของ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ที่สามารถให้การสนับสนุนการดำเนินการติดตั้งระบบประปาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โดยทรงให้จัดทำโครงการน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการบริโภคสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินฯ เป็นต้นแบบด้วยการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำบาดาล สำหรับสูบน้ำบาดาลมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำ เพื่อผลิตน้ำสะอาดใช้ในการบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินอีกด้วย

error: Content is protected !!