วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

119 นายนาวา ช่วยงาน “กอ.รมน. ทะเล”

 

ทัพเรือ ส่ง 119 “นายนาวา”ช่วยงาน “ศรชล” รับโครงสร้างใหม่ “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” หลังมี “กอ.รมน.ทะเล” ชี้ ทำงาน “ควบ 2 ตำแหน่ง” ทั้ง ทัพเรือปกติ และ ศรชล.

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ลงนามในคำสั่งกองทัพเรือ เฉพาะที่ 704 / 2562 เรื่องให้ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล)

โดยที่กระทรวงกลาโหม โดยผู้บัญชาการทหารเรือ รับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหม เพื่อให้การสนับสนุนการปฎิบัติราชการของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรขล) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงให้ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือจำนวน 119 นาย ระดับนาวาเอก และ นาวาโท ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ศรชล. เป็นครั้งคราว

โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติ และได้สิทธิกำลังพลให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้การปกครองบังคับบัญชาและการมอบหมายงานในหน้าที่ ที่มีลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะ เดิม ของผู้ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการให้อยู่ในอำนาจของศรชล. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2564

โดยไปทำหน้าที่ ตามโครงสร้างใหม่ของศรชล. ทั้ง รองผู้อำนวยการสำนัก ต่างๆ -ผู้อำนวยการศูนย์ผู้อำนวยการฯ- ผอ.กอง- ผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจ- รองผู้อำนวยการ ศรชล.จังหวัด -หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ

ทั้งนี้ ศรชล. ตั้งขึ้น ตามพรบ.รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562

error: Content is protected !!