วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

ท.ทหาร อดทน ต่อไป

02 ต.ค. 2019
375

 

“ผบ.สูงสุด” มอบนโยบาย ทัพไทย เน้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันฯทุกรูปแบบ
ขอเป็นทหารที่ดี มีความอดทน เสียสละ ยืนหยัดประพฤติ แต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม แม้สิ่งนั้นจะทำได้ยากก็ตาม …
ย้ำ “ทหารต้องอดทน ในสิ่งที่ผู้อื่นอดทนได้ยาก ทหารต้องเสียสละ ในสิ่งที่ผู้อื่นเสียสละได้ยาก”

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร แถลงผลการดำเนินงานของส่วนราชการ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2562

พร้อมทั้งได้มอบนโยบายที่สำคัญ ในปีงบประมาณ 2563 ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยได้ ขอบคุณความสำเร็จในปีที่ผ่านมา , พัฒนาต่อเนื่องในทุกประเด็น โดยเฉพาะการปลูกฝังให้กำลังพลทุกชั้นยศ ยึดมั่นในความเป็นทหารอาชีพ ผบ.หน่วยต้องเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำในการ “ยืนหยัดประพฤติ แต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม แม้สิ่งนั้นจะทำได้ยากก็ตาม”

ส่วน นโยบายที่สำคัญ ในด้านการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันฯทุกรูปแบบ

ด้านการป้องกันประเทศ เป็นภารกิจหลัก (Core Function) เพื่อให้มีความพร้อมตลอดเวลา

รวมทั้งพัฒนาแนวทางบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารร่วม หรือ One Network

มุ่ง พัฒนาขีดความสามารถงานด้านการข่าว ให้เป็นขีดความสามารถที่โดดเด่นของ บก.ทท. ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย บนพื้นฐานของนวัตกรรม

และให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากดาวเทียม เพื่อสนับสนุนภารกิจของ ศูนย์บัญชาการทางทหาร และ ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ ในการเฝ้าตรวจทุกมิติ

ด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และ สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

รวมทั้ง พัฒนาขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้กับมิตรประเทศ

ด้านการพัฒนากำลังพล โดยปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นทหารอาชีพ.

ทั้งยัง เน้นย้ำ ให้กำลังพลทุกนาย จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

นอกจาก จะปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการสร้างกำลังพลให้เป็นทหารที่ดี มีความอดทน เสียสละ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

error: Content is protected !!