วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ผู้นำทหาร ยุคใหม่ มือถือ เลเซอร์ ติด Wireless ขึ้นเวที บรรยาย แบบTalk เปิดให้ถาม ได้ด้วย “แม่บ้าน”ก็มาฟัง

 

“บิ๊กลือ” มุ่งพัฒนา “3 องค์ 1 ด้าน” คือ องค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี และด้านการบริหารจัดการ ครอบความเป็น “เลิศรัฐ”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ซึ่ง เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ ต่อเป็นปีที่2 ขึ้นเวที “แถลงนโยบายเชิงโอวาท” 2563 นานกว่า 2 ชม. โดยมี คุณอ้อย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทร. นำทีมแม่บ้าน มาฟังด้วย และเปิดให้ ถามได้

นโยบาย ด้านการบริหารจัดการ : “พัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างโอกาสการพัฒนาแก่กองทัพเรือมากขึ้น

ปีที่ผ่านมา กองทัพเรือได้รับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2562 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 1 การนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม)

โดยกองทัพเรือได้รับรางวัลเป็นอันดับที่หนึ่ง จากหน่วยงานราชการทั้งประเทศ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกองทัพเรือ และสถานะของกองทัพเรือได้อย่างเป็นที่ประจักษ์

ดังนั้นในปีนี้ จึงให้ความสำคัญกับการปรับอัตราและโครงสร้างหน่วยต่าง ๆ
ในกองทัพเรือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการบริหารจัดการของกองทัพเรือไปสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับการ “เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ” ตลอดไป

นโยบาย จึงได้กำหนดหัวข้อเฉพาะนโยบายสำคัญ เพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ “ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moving Forward to Ensure Sustainability : MFES) โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป”

มุ่งพัฒนา “3 องค์ 1 ด้าน” คือ องค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี และด้านการบริหารจัดการ

องค์บุคคล : จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์
– องค์วัตถุ : กำลังรบต้องมีขีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force
– องค์ยุทธวิธี : สปิริต นักรบชาวเรือ
– ด้านการบริหารจัดการ : พัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พัฒนาที่ยังยืน และสร้าง โอกาสการพัฒนาแก่กองทัพเรือมากขึ้น

บิ๊กลือ เชื่อมั่นว่า การไหลเวียนทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี กองทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง และโอกาสการพัฒนาอันกว้างไกลให้กับการเติบโตของกองทัพเรือต่อไป

error: Content is protected !!