วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ก้าวสู่ยุค Navy Ai ยึด ค่านิยม SAIL

 

Seamanship- ความเป็นชาวเรือ
Allegiance -ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
Strykerผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ
Leadership -ความเป็นผู้นำ

บิ๊กลือ นำทร.สู่ ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moving Forward to Ensure Sustainability : MFES) ย้ำ “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ ต่อ เป็นปีที่2 ได้ “แถลงนโยบายเชิงโอวาท” และ มอบ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานของกองทัพเรือได้ผ่าน “ขั้นวางรากฐาน” และ ต่างได้พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานตนในทุกองค์และทุกด้าน

โดยมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ กองทัพเรือ ได้บรรลุวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.2567 ที่กำหนดว่า “จะเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือปี 2563 จึงได้กำหนดหัวข้อเฉพาะนโยบายสำคัญ เพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ “ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moving Forward to Ensure Sustainability : MFES)

โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป”

ให้สอดคล้องกับยุคของการรบและการทำงานที่ต้องอาศัยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) อย่างกว้างขวาง

นโยบายเฉพาะ ยังมุ่งดำรงการปฏิบัติในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดกำลังความสามารถ และเหนือภารกิจสิ่งอื่นใด

รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยได้กำหนดกรอบทิศทางและ
แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือกำลังพลของกองทัพเรือทุกนาย

มุ่งพัฒนา “3 องค์ 1 ด้าน” คือ องค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี และด้านการบริหารจัดการ อันเป็นการปฏิบัติที่สืบสานปณิธานของบรรพบุรุษทหารเรือ ไปสู่การบรรลุภารกิจ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งสะท้อนค่านิยมของกองทัพเรือ “Seamanship (ความเป็นชาวเรือ) Allegiance (ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี) Integrity and Gentleman (ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ) Leadership (ความเป็นผู้นำ) หรือ “SAIL” ให้ปรากฏสู่สายตาประชาชน ภูมิภาค และประชาคมโลก เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคมเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ตลอดไป

error: Content is protected !!