วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ผบ.ทร.”สั่งกร้าว!…ทัพเรือซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ “ต้องไม่ทำให้น้อง ๆ หรือลูกหลาน ต้องไปตายในภายหน้า”

 

ชี้ องค์ยุทธวิธี “สปิริต นักรบชาวเรือ”
ปลื้ม! ยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น แบบ C802A ที่ระยะ 100 กม. ถูกเป้าหมาย อย่างแม่นยำ กองทัพเรือแรกที่ยิงอาวุธปล่อยด้วยระยะยิงไกลที่สุดในภูมิภาค เล็ง จัดตั้งระบบสังคมนาวีปัญญาประดิษฐ์ Navy Artificial Intelligence : Navy AI

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ “แถลงนโยบายเชิงโอวาท” 2563 แก่กำลังพลกองทัพเรือ ในด้านองค์วัตถุ : “กำลังรบต้องมีขีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force”

โดยกล่าวว่า การจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต้องดำเนินการเช่นปีที่ผ่านมา ต้องมีความโปร่งใส เป็นที่ พึงพอใจของประชาชน พร้อมถูกตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องไม่ทำให้น้อง ๆ หรือลูกหลาน ต้องไปตายในภายหน้า และต้องก้าวตาม หรือล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี “

โดยเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ 20 ปี ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับการพัฒนากำลังพลและความพร้อมรบในระดับแนวหน้าในภูมิภาค เพื่อให้กองทัพเรือมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับภัยคุกคามในทุกมิติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง

ใน ด้านองค์ยุทธวิธี : “สปิริต นักรบชาวเรือ” นั้น ในห้วงปีที่ผ่านมา กองทัพเรือได้ยกระดับการฝึกให้เหมือนการรบในสถานการณ์ที่สมจริง อย่างรอบด้าน ภายใต้แนวความคิด “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”

มีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น แบบ C802A โดยผลการยิงที่ระยะ 100 กิโลเมตร ถูกเป้าหมายอย่างแม่นยำ

นับเป็นกองทัพเรือแรกที่ยิงอาวุธปล่อยด้วยระยะยิงไกลที่สุดในภูมิภาค รวมทั้งได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการฝึกผสม ทางทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดการฝึกผสม Southeast Asia – China Maritime Exercise

และเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอเมริกาฯ ในการจัดการฝึกผสม ASEAN – U.S. Maritime Exercise เป็นการแสดงถึงการมีบทบาทนำในภูมิภาคอย่างแท้จริง

ในปีนี้ นอกจากดำรงปรัชญาการฝึกดังกล่าวแล้ว กองทัพเรือได้ให้ความสำคัญกับจัดตั้งระบบสังคมนาวีปัญญาประดิษฐ์ (Navy Artificial Intelligence : Navy AI) และพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนงานธุรการของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุคสมัยของการรบและการทำงานที่ต้องอาศัยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำ สิ่งสำคัญในการสร้าง “สปิริต นักรบชาวเรือ” โดยให้กำลังพลคำนึงถึง “อุดมการณ์ชาติ” การปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือต้องไม่ล้มเหลวอันเนื่องมาจากไม่มี “จิตวิญญาณ” การเป็น “นักรบชาวเรือ” ของกำลังพลทั้งชายและหญิง ทั้งยามสงบและยามสงครามหรือสถานการณ์วิกฤติ และ “กองทัพเรือ ต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ”

error: Content is protected !!