วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

กล้าหาญ-เสียสละ

 

“ผบ.ทอ.” ส่ง ลูกทัพฟ้า -อย.ไปปฏิบัติหน้าที่”กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9” ที่ปัตตานี….ขอ มีความพร้อมร่างกาย-จิตใจเข้มแข็ง อดทน เสียสละ ชม กล้าหาญ เร่งนำสันติสุขให้เกิดใน 3 จังหวัดชายแดน ใต้

ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง …พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล ไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9(กกล.ฉก.ทอ.9) ที่ สนามบินบ่อทอง ปัตตานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศที่จะไปปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพอากาศได้มีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการป้องกันและหยุดยั้งภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน

พลอากาศเอก มานัต ให้โอวาทว่า ขอให้กำลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จะต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทน และเสียสละเพื่อส่วนรวม

และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามและนำสันติสุขให้เกิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววันนี้

“ผมขอชื่นชมในความกล้าหาญและเสียสละของทุกคน ที่จะไปปฏิบัติภารกิจตามวาระในวันนี้

และเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนจะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปกป้องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคนตลอดไป”

error: Content is protected !!