วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

5 ปณิธาน -หลักปฏิบัติ ของ แม่บ้าน ทัพไทย

01 ต.ค. 2019
213

 

“นายกฯตั๋น” ประเดิมประชุม บอร์ดแม่บ้าน ทัพไทย ครั้งแรก …หลังมี โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง มอบนโยบาย5 ข้อ ปักธง “จงรักภักดี-กำลังใจกำลังพลครอบครัวทหาร-เสียสละ-สามัคคี-รักษาภาพลักษณ์”

“คุณตั๋น”จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 1/2563
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีการมอบนโยบาย 5 ข้อ คือ

1.แสดงถึงความจงรักภักดี ด้วยการเทิดทูนชาติ ศาสนา และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

2.บำรุงขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว กำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

3.เสียสละและปฏิบัติตนเพื่อสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์

4.เสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

5.รักษาภาพลักษณ์ของสมาคมแม่บ้านฯ ให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

รวมทั้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมของสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย

ทั้งนี้ คุณตั๋น ได้ แสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมแม่บ้านที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น

error: Content is protected !!