วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

พลโทหญิง “เจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภาฯ”

 

“ในหลวง”พระราชทานพระยศ “พลโทหญิง” แด่ “เจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภาฯ”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระยศ

พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็น พลโทหญิง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2562
เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ เมื่อปี2561 – ทรงได้รับพระราชทานยศ พลตรีหญิง และ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

error: Content is protected !!