วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“กองทัพอากาศของเรา”

 

“บิ๊กต่าย” ฝาก “บิ๊กนัต” สร้างสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับ “กองทัพอากาศของเรา”…ชม”ผบ.ทอ.”ใหม่ มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีประสบการณ์การบิน การบริหาร วิทยาการ

บิ๊กต่าย พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ส่งมอบหน้าที่ กล่าวอำลาชีวิตรับราขการทหาร ในตำแหน่ง ผบ.ทอ.ว่า
​กองทัพอากาศของเราเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ ก็ด้วยความวิริยะอุตสาหะของบุพการีทหารอากาศ และอดีตผู้บังคับบัญชา ที่มีความเสียสละมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนากองทัพอากาศ ให้เป็นกองทัพที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีศักยภาพสมกับเป็นกำลังรบหลักทางอากาศของประเทศ

จึงเป็นหน้าที่ของทหารอากาศทุกท่าน ที่จะต้องช่วยกันสืบสานงานพัฒนากองทัพอากาศของเราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนากองทัพในทุกด้านให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน

ทั้งนี้ พวกเราทุกคนจะต้องมีความสำนึกรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ มีความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับกองทัพอากาศของเรา

และตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล อีกทั้งท่านมีประสบการณ์ทั้งในด้านการบิน การบริหาร และวิทยาการแขนงต่าง ๆ

พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีจิตใจโอบอ้อมอารี

ผมเชื่อมั่นว่าท่านจะเป็นผู้นำกองทัพอากาศสร้างความเจริญก้าวหน้าเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค

โดยที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทัพอากาศ ประเทศชาติและประชาชนต่อไป

​ในโอกาสที่ผมจะพ้นจากหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารอากาศในวันนี้ ผมขอขอบคุณพวกเราทุกคน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่ผมให้ไว้ด้วยดีเสมอมา ผมจะระลึกถึงความปรารถนาดีและความจริงใจที่ท่านทั้งหลายมีต่อผมและครอบครัว

การจากไปของผมในวันนี้ เป็นการจากไปตามวาระของการรับราชการ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมและครอบครัว จะให้การสนับสนุนกองทัพอากาศได้ ผมยินดีด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง”

error: Content is protected !!