วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

AirForce 2020:Air Power, Cyber, Space และ สเปค “10 Q”

 

“บิ๊กนัต” ผบ.ทอ.คนใหม่ ใช้ สเปค “10 Q” นายเรืออากาศ คัดนายทหารสัญญาบัตร ร่วมยุทธศาสตร์ใหม่ทอ.2020:Air Power, Cyber, Space

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนใหม่ กล่าวถึงแนวทางการทำหน้าที่ ว่า
ภายใต้ลักษณะงาน การสร้างคนถือเป็นเรื่องสำคัญ ในปีหน้า 2563 และ 2020 ถิอ ตัวเลขสวย เลขประทับใจมาก

กองทัพอากาศจะมียุทธศาสตร์ใหม่ Air power , Cyber , Space ต้องใช้ที่ฉลาดมากๆ คนดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตวิญญาณ มีวินัย ขยันหมั่นเพียร 10 Q ของ ข้าราชการทหารอากาศ

10 Q คือสิ่งที่เป็นความพึงปรารถนาของนายทหารสัญญาบัตร จากโรงเรียนนายเรืออากาศ(
IQ -MUQ-CQ -LQ-AQ-ACQ-EQ-MQ-SQ-PQ )

1.IQ ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ ความฉลาดทางคณิตศาสตร์ ต้นทุนทางธรรมชาติที่มนุษย์นายทหารสัญญาบัตร แต่ละคนมีมากน้อยไม่เท่ากัน

2.MUQ ความฉลาดทางด้านคุณธรรมจริยธรรม หากไม่ผ่านเกณฑ์นี้ก็ถือว่าหมดสิ้นคุณสมบัติของการเป็นคนที่มีขีดความสามารถ MUQเป็น Qที่สืบเนื่องจากIQ โดยตรง มันเป็นวิถีทางธรรมชาติบนความอยู่รอด บนการเอาตัวรอดของบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยเฉพาะมนุษย์และนักรบ

3 CQความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนายกระดับการแก้ปัญหาเป็นQ ที่สืบเนื่องมาจากIQ

4. LQ ความเป็นผู้นำนำการตั้งโจทย์ในการพัฒนายกระดับกับการแก้ปัญหาแบบเชื่อมโยงและควบคู่กันเสมอ

5.AQ ความสามารถในการแก้วิกฤติบนการพัฒนายกระดับการแก้ปัญหาซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ก็คือการแก้วิกฤติที่ปัจจัย คน หรือมนุษย์

6.ACQ ความรับผิดชอบ บนตนเอง และบนองค์กรเป็นQที่สืบเนื่องมาจากMUQ

7.EQ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นQ ที่สืบเนื่องมาจากACQ ความนุ่มนวลมีเหตุผลอธิบายได้เชื่อมโยงละเอียดชัดเจนบนความรับผิดชอบ ไม่เกรี้ยวกราดไม่ดุด่า ไม่ใช้อารมณ์บนความไม่รับผิดชอบ

8.MQ ความสามารถในการจัดการองค์กรให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างสอดรับกับยุคสมัยที่ควรจะเป็น สอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์จากยุคเกษตรกรรมสู่ยุคอุตสาหกรรมสู่ยุคข้อมูลข่าวสารดิจิตอลและสู่ยุคอนาคตอันยาวไกล

9.SQ จิตวิญญาณที่ปรากฏออกมาในรูปของความเพียรพยายามในการพัฒนายกระดับองค์กรให้ทันสมัยสอดรับกับยุคสมัยเชื่อมโยงและควบคู่กับการแก้ปัญหาบนประเด็นสำคัญ2 ประเด็นคือ 1 สารัตถะ( Object ) 2 เวลา (time)

10.PQ ความฉลาดทางร่างกายคือทักษะของความแข็งแกร่งและการเคลื่อนไหวเป็น Q ที่สืบเนื่องมาจากLQ ความเป็นผู้นำของการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี

error: Content is protected !!