วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ไม่ทิ้งกัน !!

29 ก.ย. 2019
134

 

“บิ๊กกบ” ห่วงใย 273 ทหารไทย “กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย”ใน เซาท์ซูดาน” ที่อยู่มา 10เดิอนแล้ว….ส่ง “บิ๊กไก่” ไปเยี่ยมแทน รับทราบการทำงาน-ชีวิตความเป็นอยู่ จริง. หลังรับภารกิจ รักษาสันติภาพ พร้อม สร้างถนน140กม. จูบา -โทริท และจูบา-เยว์ 160 กม.รุมเบ็ค-ยิรอล112 กม. เผย ทหารไทย เป็นที่รักของชาวเมือง จูบา เผยทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย

กับภารกิจรักษาสันติภาพที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและนำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องชาวไทย

พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ บิ๊กไก่ พลโท สุพจน์ มาลานิยม เจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าที่ รองเสธ.ทหาร

พร้อมด้วยผู้แทนของกองทัพบก ไปตรวจเยี่ยมกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ในภารกิจ UNMISS (United Nations Mission in South Sudan) ณ เมืองจูบา ประเทศเซาท์ซูดาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในภารกิจการรักษาสันติภาพ
ในระหว่างวันที่ 24-29 ก.ย.2562

พลโท สุพจน์ ได้เป็นสื่อกลางในการนำความห่วงใยของ พลเอก พรพิพัฒน์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในด้านต่าง ๆ ไปยังกำลังพลผู้ปฏิบัติงานทุกนาย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในฐานะตัวแทนของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในภารกิจที่สำคัญครั้งนี้

จากการเดินทางตรวจเยี่ยม พบว่า กำลังพลทุกนายสามารถปรับตัวและบริหารจัดการด้านความเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี

รวมทั้งสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นที่รักของทหารจากมิตรประเทศ และประชาชนพื้นที่อีกด้วย

พลโท สุพจน์ ได้ เข้าพบ รมว.กลาโหมและผู้บัญชาการทางทหารระดับสูง ของเซาท์ซูดาน รวมทั้งผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพ และหัวหน้างานด้านต่าง ๆ ของกองกำลังรักษาสันติภาพ UNMISS

ที่ ได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งชมเชยการปฏิบัติงานของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจของไทย ว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ มีวินัยดีเยี่ยม สามารถสนับสนุนภารกิจของ UN ในด้านต่าง ๆ จนบรรลุผลในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการเข้าถึงและสร้างความเป็นมิตรกับประชาชน โดยได้น้อมนำแนวทางเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปทำเป็นตัวอย่างจนประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/ซาท์ซูดาน ได้เดินทางไปเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ
ในนามของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ณ เมืองจูบา และเมืองรุมเบ็ค ทางตอนเหนือของเซาท์ซูดาน
เบื้องต้นมีกำหนดปฏิบัติภารกิจผลัดแรกเป็นเวลา 1 ปี ระหว่าง ธ.ค.2561–ธ.ค.2562

โดยสหประชาชาติมอบภารกิจในการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองควบคู่ไปกับการปฏิบัติการด้านรักษาสันติภาพ

เบื้องต้นจะปรับปรุงเส้นทางจากเมืองจูบาไปยังเมืองโทริทระยะทาง 140 กิโลเมตร และเมืองจูบาไปเมืองเยว์ระยะทาง 160 กิโลเมตรรวมทั้งปรับปรุงเส้นทางจากเมืองรุมเบ็ค ไปยังเมืองยิรอล ระยะทาง 112 กิโลเมตร

โดยกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ฯ ประกอบด้วยกำลังจากหน่วยต่างๆ 273 นายได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพภาคที่ 3 กรมการทหารช่าง กรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น โดยมี พันโท บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน

error: Content is protected !!