วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

เขื่อมโยง ฐานข้อมูลความมั่นคง

26 ก.ย. 2019
263

 

“บิ๊กป้อม” ถก กก.บูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง สั่ง ยกระดับ ระบบฐานข้อมูลความมั่นคง มุ่งเน้นพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต้องรวดเร็ว แม่นยำ ให้เชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล จัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติให้ DE เป็นแม่งานหลัก พร้อมอนุมัติ “แผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง (2562-2565) ตามที่ สมช. เสนอ


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รองนายกฯ เปิดเผยว่า
ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบ ความเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงยกระดับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลในภาพรวมให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง (พ.ศ.2562-2565) ตามที่ สมช.เสนอภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

พล.อ.ประวิตร กล่าว ขอบคุณ คณะกรรมการที่ร่วมกันพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะข้อมูลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล จะต้องมีความชัดเจน รวดเร็ว สามารถบ่งชี้ความถูกต้องตัวบุคคลได้ทันที

และ ขอให้สมช.ดำเนิการตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบแล้วและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องไปพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบัน และต้องมีการบูรณาการทำงานเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

error: Content is protected !!